موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

تقویم آموزشی

۱۷

شهریور ۱۴۰۰
انتخاب واحد کلیه دانشجویان
ورودی قدیم(اینترنتی)

چهار شنبه | ۱۷/شهریور/۱۴۰۰

انتخاب واحد کلیه دانشجویان

ورودی قدیم(اینترنتی)

۱۸

شهریور ۱۴۰۰
انتخاب واحد کلیه دانشجویان
ورودی قدیم(اینترنتی)

پنج‌شنبه | ۱۸/شهریور/۱۴۰۰

انتخاب واحد کلیه دانشجویان

ورودی قدیم(اینترنتی)

۱۹

شهریور ۱۴۰۰
انتخاب واحد کلیه دانشجویان
ورودی قدیم(اینترنتی)

جمعه | ۱۹/شهریور/۱۴۰۰

انتخاب واحد کلیه دانشجویان

ورودی قدیم(اینترنتی)

۲۷

شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاس ها

شنبه | ۲۷/شهریور/۱۴۰۰

شروع کلاس ها

۱۶

بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه دروس
حداکثر 2 درس (اینترنتی)

شنبه | ۱۶/بهمن/۱۴۰۰

حذف و اضافه دروس

حداکثر 2 درس (اینترنتی)

۲۲

شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه دروس
حداکثر 2 درس (اینترنتی)

دوشنبه | ۲۲/شهریور/۱۴۰۰

حذف و اضافه دروس

حداکثر 2 درس (اینترنتی)

۲۳

شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه دروس
حداکثر 2 درس (اینترنتی)

سه شنبه | ۲۳/شهریور/۱۴۰۰

حذف و اضافه دروس

حداکثر 2 درس (اینترنتی)

۹

دی ۱۴۰۰
پایان کلاس ها
مهلت حذف ترم و حذف اضطراری

پنج‌شنبه | ۹/دی/۱۴۰۰

پایان کلاس ها

مهلت حذف ترم و حذف اضطراری

۱۱

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

شنبه | ۱۱/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۱۲

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

یکشنبه | ۱۲/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۲۵

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

شنبه | ۲۵/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۱۴

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

سه شنبه | ۱۴/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۱۵

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

چهار شنبه | ۱۵/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۱۶

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

پنج‌شنبه | ۱۶/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۱۸

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

شنبه | ۱۸/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۱۹

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

یکشنبه | ۱۹/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۲۰

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

دوشنبه | ۲۰/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۲۱

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

سه شنبه | ۲۱/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۲۲

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

چهار شنبه | ۲۲/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۲۳

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

پنج‌شنبه | ۲۳/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۲۵

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

شنبه | ۲۵/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۲۶

دی ۱۴۰۰
امتحانات پایان نیمسال اول

یکشنبه | ۲۶/دی/۱۴۰۰

امتحانات پایان نیمسال اول

۱۵

بهمن ۱۴۰۰
ثبت نمره
دروس پروژه،سمینار،کارآموزی،پایان نامه کارشناسی،دروس ناتمام

جمعه | ۱۵/بهمن/۱۴۰۰

ثبت نمره

دروس پروژه،سمینار،کارآموزی،پایان نامه کارشناسی،دروس ناتمام

۱۵

بهمن ۱۴۰۰
مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جمعه | ۱۵/بهمن/۱۴۰۰

مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۱

بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد کلیه دانشجویان
ورودی قدیم(اینترنتی)

دوشنبه | ۱۱/بهمن/۱۴۰۰

انتخاب واحد کلیه دانشجویان

ورودی قدیم(اینترنتی)

۱۲

بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد کلیه دانشجویان
ورودی قدیم(اینترنتی)

سه شنبه | ۱۲/بهمن/۱۴۰۰

انتخاب واحد کلیه دانشجویان

ورودی قدیم(اینترنتی)

۱۳

بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد کلیه دانشجویان
ورودی قدیم(اینترنتی)

چهار شنبه | ۱۳/بهمن/۱۴۰۰

انتخاب واحد کلیه دانشجویان

ورودی قدیم(اینترنتی)

۱۴

بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد کلیه دانشجویان
ورودی قدیم(اینترنتی)

پنج‌شنبه | ۱۴/بهمن/۱۴۰۰

انتخاب واحد کلیه دانشجویان

ورودی قدیم(اینترنتی)

۱۶

بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه دروس
حداکثر 2 درس (اینترنتی)

شنبه | ۱۶/بهمن/۱۴۰۰

حذف و اضافه دروس

حداکثر 2 درس (اینترنتی)

۱۷

بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه دروس
حداکثر 2 درس (اینترنتی)

یکشنبه | ۱۷/بهمن/۱۴۰۰

حذف و اضافه دروس

حداکثر 2 درس (اینترنتی)

۲۳

بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاس ها

شنبه | ۲۳/بهمن/۱۴۰۰

شروع کلاس ها

۲۶

خرداد ۱۴۰۱
پایان کلاس ها
مهلت حذف ترم و حذف اضطراری

پنج‌شنبه | ۲۶/خرداد/۱۴۰۱

پایان کلاس ها

مهلت حذف ترم و حذف اضطراری

۲۸

خرداد ۱۴۰۱
امتحانات پایان نیمسال اول

شنبه | ۲۸/خرداد/۱۴۰۱

امتحانات پایان نیمسال اول

۲۹

خرداد ۱۴۰۱
امتحانات پایان نیمسال اول

یکشنبه | ۲۹/خرداد/۱۴۰۱

امتحانات پایان نیمسال اول

۳۰

خرداد ۱۴۰۱
امتحانات پایان نیمسال اول

دوشنبه | ۳۰/خرداد/۱۴۰۱

امتحانات پایان نیمسال اول

۳۱

خرداد ۱۴۰۱
امتحانات پایان نیمسال اول

سه شنبه | ۳۱/خرداد/۱۴۰۱

امتحانات پایان نیمسال اول

۱

تیر ۱۴۰۱
امتحانات پایان نیمسال اول

چهار شنبه | ۱/تیر/۱۴۰۱

امتحانات پایان نیمسال اول

۲

تیر ۱۴۰۱
امتحانات پایان نیمسال اول

پنج‌شنبه | ۲/تیر/۱۴۰۱

امتحانات پایان نیمسال اول

۴

تیر ۱۴۰۱
امتحانات پایان نیمسال اول

شنبه | ۴/تیر/۱۴۰۱

امتحانات پایان نیمسال اول

۳۱

شهریور ۱۴۰۱
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

پنج‌شنبه | ۳۱/شهریور/۱۴۰۱

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برو بالا