موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

شورای راهبردی

به منظور نهادینه سازی فرهنگ مشارکت و استفاده از خـرد جمعی در راستای تحقق چشم انداز و ماموریت دانشگاه و بــا هدف افزایش اثربخشی،کـارایی و ایـجاد انسجام و یکپارچگـی در برنامه ها، بهره مندی مدیریت دانشگاه از خرد جمعی، نهادینه سازی تفکر راهبردی در دانشگاه، احترام به نیروی انسانی دانشگاه، تقویت همکاری و مشارکت و بهره مندی از ظرفیت های فکری و علمی آنان، اعتلای عملکرد و پیشگیری ازروزمره شدن فعالیت ها در سطح دانشگاه شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی در موسسه رحمان" تشکیل گردید.
  
در راستای تحقق هر چه بهتر چشم انداز و ماموریت دانشگاه رحمان رامسر بــا هدف افزایش اثربخشی،کـارایی، ایـجاد انسجام و یکپارچگـی در برنامه‌ها و بهره‌مندی مدیریت از خرد جمعی، همچنین نهادینه سازی فرهنگ مشارکت، تفکر راهبردی و افزایش ظرفیت و توانمندی‌های نیروی انسانی درکنار تقویت همکاری و بکارگیری ظرفیت‌های فکری، علمی و اجرایی، در راستای اعتلای عملکرد روزافزون در سطح دانشگاه رحمان رامسر شورایی با عنوان شورای راهبردی تشکیل و آغاز به کار نموده است.

وظایف شورای راهبردی :

تهیه طرح ها و تدوین برنامه‌ها و راهکارهای راهبردی در راستای سند چشم انداز و ماموریت دانشگاه 

بررسی مداوم طرح ها و ایده ها در راستای اهداف کلان، عملیاتی و راهبردی 

تعیین اولویت‌ها، تدوین برنامه های عملیاتی میان مدت و بلند مدت در راستای سند چشم انداز و ماموریت

تدوین سیاست های تامین و جذب منابع در برنامه های تحقیقاتی و عملیاتی 

تدوین برنامه های بلند مدت با تاثیری بنیادی بر مسیر توسعه علم و صنعت

برو بالا