موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

شورای دانشگاه

شرح وظايف و اختيارات شورای راهبردی دانشگاه :

 • ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه
 • بررسي و تأييد برنامه‌هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت
 • بررسي روشهاي همكاري با مؤسسات دولتي و غير دولتي و تدوين ضوابط براي آن
 • بررسي سالانه امكانات علمي (‌نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه‌بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها
 • برنامه‌ريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشور
 • بررسي مسائلي كه توسط رييس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مي‌گيرد
 • بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه‌حل‌هاي لازم
 • بررسي و تأييد دوره‌ها و رشته‌هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي اجرا در دانشگاه
 • بررسي و تصويب طرحها و برنامه‌هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي
 • تدوين و تصويب آيين‌نامه داخلي شورا و تصويب آيين‌نامه كميته‌هاي داخلي شورا
 • تدوین و بازنگری سند چشم انداز دانشگاه

شوراهاي تخصصي دانشگاه

‌به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و برنامه‌ريزي، همكاري با شوراي راهبردی دانشگاه و هيأت رييسه، در هر يك از حوزه‌هاي معاونت‌ها، شوراهايي با تركيب و وظايف خود و به رياست هر كدام از معاونان تشكيل مي‌شود. اين شوراها، شوراهاي تخصصي دانشگاه محسوب مي‌شوند و حكم اعضاي آن را رييس دانشگاه صادر مي‌كند. شوراي دانشگاه مي‌تواند به صلاح ديد‌ خود مسائلي را براي بررسي و اظهارنظر به يكي از شوراهاي تخصصي محول كند.
برو بالا