موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گردش کار

گردش کار پذیرش هسته با واحد فناور

 

تکمیل فرم

ایمیل فرم تکمیل شده به پست الکترونیک مرکز

بررسی و داوری توسط کارشناسان مرکز

درصورت پذیرش ایده محوری

دفاع در جلسه شورای فناوری سلامت

درصورت تایید ایده محوری در جلسه شورا

مستقر شدن در مرکز رشد به عنوان هسته فناور و واحد فناور

برو بالا