موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

سرپرست دانشگاه

  • نام : امیر
  • نام خانوادگی : مهدوی زفرقندی
  • مدرک تحصیلی : دکتری
  • پست الکترونیک : riasat@rahman.ac.ir
  • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶
امیر مهدوی زفرقندی

شرح وظایف

شرح وظايف و اختيارات:

‌1. نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و مالي، عمراني و امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و ‌بين‌المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي‌صلاحيت
2. تعيين خط‌ مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي
3. هدايت فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاه
‌4. ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هيأت امناء
5. نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذي‌صلاحيت
‌6. مسئوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب
‌7. نصب و عزل اعضاي هيأت رييسه و رؤساي دانشكده‌ها و واحدهاي وابسته و مديران گروه‌هاي‌آموزشي
8. اجراي مصوبات و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي وزارت
9. تهيه و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشي‌ها براي طرح در هيأت امناء
10. ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه
11. ارائه پيشنهاد همكاري‌هاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه
12. نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذي‌صلاحيت
13. نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (‌هيأت علمي - دانشجويان - كارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات

فرم ارتباط مستقیم با سرپرست دانشگاه

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
برو بالا