موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

شورای آموزشی

شرح وظایف شورای آموزشی :

‌الف) همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رییسه.

ب) ارائه پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای دانشگاه از جمله:

       - برنامه‌های آموزشی

       - نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب مصوبات

       - آیین‌نامه‌های آموزشی

       - طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه‌مدت و میان مدت

       - ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

ج) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع می‌دهد.

‌د) بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه.

ه) بررسی پیشنهاد تأسیس رشته‌ها و دوره‌های جدید دانشگاه

‌و) بررسی متون جزوه‌ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه

‌ز) بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته‌های مورد نیاز 

برو بالا