موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

شورای پژوهشی

به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیتهای پژوهشی، شورای پژوهشی تشکیل می‌شود.


شرح وظایف شورای پژوهشی :

‌الف) همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رییسه

ب) ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:

       - بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه

       - هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه

       - مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه

       - بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز‌صنعتی

ج) تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق.

‌د) بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش

ه) پیشنهاد چگونگی استفاد از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش

‌و) تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.

‌ز) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد.

ح) تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه

ط) ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و‌نشر آثار علمی.

ی) پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه.

ک) ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه.

ل) تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور

م) برنامه‌ریزی فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی.

ن) پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه.

برو بالا