موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مدیرگروه عمران و معماری

 • نام : سحر
 • نام خانوادگی : علیان
 • مدرک تحصیلی : دکترا
 • پست الکترونیک : alian@rahman.ac.ir
 • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶ ، داخلی ۱۲۳
سحر علیان

شرح وظایف

شرح وظايف مدير گروه:

 1. تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي ، پژوهشي و خدمات ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي آموزشی و پژوهشی با همکاری اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به معاونت آموزشی وپژوهشی.
 2. ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي ، پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه.
 3. نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروه آموزشی.
 4. تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به معاونت آموزشی و پژوهشی.
 5. تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مدیرآموزش.
 6. تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار ، مصوبات ، پيشنهادها و نظرات جمعي گروه به معاونت آموزشی و پژوهشی براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه معاونت آموزشی وپژوهشی ارسال كرده است.
 7. پيشنهاد نيازهاي گروه به معاونت آموزشی و پژوهشی.
 8. انجام دادن كليه مكاتبات رسمي و پيشنهاد تهيه لوازم ، كتاب ها ، نشريات مورد نيازها گروه به مدیر آموزش.
 9. پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه رأساً يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به معاونت آموزشی و پژوهشی.
 10. ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به معاونت آموزشی و پژوهشی.
 11. برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و ارائه گزارش آن به معاونت آموزشی و پژوهشی.
برو بالا