موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آزمایشگاه ها و کارگاه های عمران

لیست تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه بتن (سیمان)

ردیفلیست تجهیزات
۱دستگاه ویکات سیمان
۲دستگاه بلین سیمان

لیست تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه بتن ( بتن )

ردیفلیست تجهیزات
۱درصد تعیین هوای بتن نوع A
۲قالب کششی بتن
۳قالب خمشی بتن
۴کولیس
۵ظرف تعیین وزن مخصوص بتن تازه
۶چکش اشمیت (آزمایشگاه غیرمخرب)

لیست تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه بتن (سنگدانه)

ردیفلیست تجهیزات
۱لس آنجلس و گلوله های آن
۲برس الک
۳ظرف تعیین توده ویژه حجمی سنگدانه درشت
۴وسایل تعیین وزن مخصوص و ریزدانه

لیست تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه خاک

ردیفلیست تجهیزات
۱دستگاه کاساگرانده
۲نمونه گیر خاک
۳دستگاه ارزش ماسه ای خاک SE
۴Shaker (شیکر ماسه)
۵محلول استوکس
۶قالب و چکش تراکم
۷دستگاه تعیین دانسیته به روش مخروط و ماسه
۸دستگاه حد انقباض خاک
۹دستگاه تک محوری خاک
۱۰لوازم کامل هیدرومتری خاک
۱۱ماسه اتاوا (استاندارد)
۱۲دستگاه CBR لوازم جانبی
۱۳چگالی سنج هیدرومتری خاک
۱۴دستگاه تحکیم خاک
۱۵آتشفشان پلاستیکی
برو بالا