موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

قائم مقام و معاونت اجرایی

 • نام : مهدی
 • نام خانوادگی : نجفی
 • مدرک تحصیلی : دکترا
 • پست الکترونیک : najafi.m@rahman.ac.ir
 • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶
مهدی نجفی

شرح وظایف

شرح وظایف :

 1. نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي ، پژوهشي ،‌فرهنگي ، دانشجويي، اداري و مالي عمراني و امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي صلاحيت.
 2. نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از سوی ریاست مؤسسه/هیات امنا ابلاغ مي شود .
 3. نصب و عزل اعضاي هيات رئيسه و روساي دانشكده ها و موسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروه هاي آموزشي
 4. نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي
 5. ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليتهاي معاونت ها
 6. ارزيابي فعاليت های ساليانه و گزارش آن به ریاست /هیات امنا مؤسسه
 7. ايجاد ارتباط و هماهنگي با معاونين دانشگاه جهت اجراي مقررات و ضوابط مربوط در واحد
 8. ايجاد هماهنگي با معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه به منظور برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي فوق برنامه
 9. نظارت بر عملكرد كادر غيرهيأت علمي مؤسسه و ارزيابي فعاليت و رفتار آنها با مشاركت مديران
 10. بررسي و برآورد نيازهاي مالي، استخدامي، تجهيزاتي و تحقيقاتي مؤسسه
 11. شركت در شوراهاي ذيربط مؤسسه
 12. بررسي و رسيدگي به مسائل و مشكلات كاركنان مؤسسه و كوشش در جهت حل مشكلات آنان
 13. نظارت بر تنظيم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي
 14. نظارت بر حسن اجراي اعتبارات ابلاغي و نحوه هزينه كردن آن مطابق مقررات
 15. تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي علمي ،‌آموزشي و پژوهشي
 16. نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذي صلاحيت
 17. مسئوليت امور مالي واداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب
 18. اجراي مصوبات و آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزارت
 19. تهيه و پيشنهاد سياست ها ،‌اهداف و خط مشي ها براي طرح در هيات امنا
 20. ارائه پيشنهاد تاسيس ، توسعه ،‌انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه
 21. ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه
 22. نظارت بر امور انضباطي دانشگاه ( هيات علمي دانشجويان كارمندان)‌در چهار چوب ضوابط و مقررات
برو بالا