موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

واحد برنامه ریزی و توسعه منابع

شرح وظایف واحد برنامه ریزی و توسعه منابع

 • مدیریت و راهبری امور مربوط به تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزه‌ پژوهش و فناوری
 • برنامه ریزی و سیاست‌گذاری در خصوص اعمال نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیتها و برنامه های مصوب
 • مدیریت و نظارت بر برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز
 • مدیریت و راهبری اخذ تایید و تصویب و ابلاغ برنامه‌های راهبردی و عملیاتی
 • مدیریت و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه‌های تخصیص یافته به واحدها و گروه های تابعه
 • مدیریت پیاده سازی و اجرای نظام های برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد فعالیتها
 • تهیه و تدوین پیش نویس قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز جهت طرح در مراجع مربوط
 • تشکیل و راهبری کمیته های تخصصی برنامه ریزی و کنترل و نظارت در موسسه
 • دفاع از طرح ها و برنامه های تدوین شده در مراجع مربوطه حسب نیاز
 • جمع بندی و تدوین گزارشات تحلیلی و مدیریتی .
 • جمع بندی و تلفیق گزارشات عملکردی گروه های پژوهشی و انعکاس به مسئولین
 • شرکت در جلسات و کمیته های تخصصی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی در موسسه .
 • مدیریت و نظارت بر منابع آمار و اطلاعات در موسسه
 • بررسی، شناسایی، ارزیابی و تحلیل در مورد مسائل و مشکلات و خدمات تخصصی و ارائه پیشنهادات لازم
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص ایجاد و یا حذف خدمات در چارچوب برنامه ها و سیاستهای کاری موسسه
 • ایجاد ارتباط با صاحب نظران و کارشناسان پژوهش و فناوری خارج از موسسه و بهره گیری از نظریات و تجربیات آنان جهت تدوین برنامه هاو تعریف طرح ها و پروژه های جدید
 • مدیریت انجام مطالعات کارشناسی در خصوص بررسی و شناسایی چالش ها و اولویت های پژوهشی و فناوری موسسه و انعکاس آن به واحدها و مراکز تابعه
 • برنامه ریزی و کنترل جهت بهبود کیفیت .
 • نظارت و ایجاد هماهنگی بین واحد های موسسه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
برو بالا