موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آرایش ترمی و چارت های درسی

ردیف لینک
۱ آرایش ترمی رشته عمران- سازه دوره کارشناسی ارشد
۲ آرایش ترمی دوره کارشناسی – روانشناسی
۳ آرایش ترمی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
۴ فهرست دروس ارائه شده رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد
۵ فهرست دروس ارائه شده رشته روانشناسی تربیتی مقطع کارشناسی ارشد
۶ آرایش ترمی رشته مهندسی کامپیوتر دوره کارشناسی
۷ آرایش ترمی رشته مهندسی معماري دوره کارشناسی
۸ آرایش ترم به ترم رشته مهندسی عمران دوره کارشناسی پیوسته
۹ آرایش ترمی دوره کارشناسی پیوسته - مشاوره
۱۰ آرایش ترمی دوره کارشناسی – مترجمی زبان انگلیسی
۱۱ چارت درسی کارشناسی ناپیوسته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
۱۲ چارت درسی كارشناسی پيوسته مهندسی پزشکی
۱۳ چارت درسی كارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی
۱۴ برنامه دروس قابل ارائه دوره کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت
برو بالا