موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آرایش ترمی و چارت های درسی

ردیفلینک
۱آرایش ترمی رشته عمران- سازه دوره کارشناسی ارشد
۲آرایش ترمی دوره کارشناسی – روانشناسی
۳آرایش ترمی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
۴فهرست دروس ارائه شده رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد
۵فهرست دروس ارائه شده رشته روانشناسی تربیتی مقطع کارشناسی ارشد
۶آرایش ترمی رشته مهندسی کامپیوتر دوره کارشناسی
۷آرایش ترمی رشته مهندسی معماري دوره کارشناسی
۸آرایش ترم به ترم رشته مهندسی عمران دوره کارشناسی پیوسته
۹آرایش ترمی دوره کارشناسی پیوسته - مشاوره
۱۰آرایش ترمی دوره کارشناسی – مترجمی زبان انگلیسی
۱۱چارت درسی کارشناسی ناپیوسته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
۱۲چارت درسی كارشناسی پيوسته مهندسی پزشکی
۱۳چارت درسی كارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی
۱۴برنامه دروس قابل ارائه دوره کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت
برو بالا