موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

فوق برنامه

فوق برنامه هايي كه در اين حوزه دنبال مي شود شامل:

  • راه اندازي شاخه ي جوانان هلال احمر
  • راه اندازي كمپين دوستداران طبيعت و محيط زيست
  • بستن پيمان نامه هاي همكاري با ادارات و نهادها
  • راه اندازي اردوهاي شهرستاني، استاني
  • حضور فعال در مسابقات ورزشي دانشجوئي
  • فراهم سازي حضور فعال دانشجويان در جشنواره هاي مختلف دانشجوئي
  • استقبال از طرح ها و ايده هاي دانشجوئي و تعيين جوايز مادي و معنوي به ايده هاي كاربردي و عملياتي و ...
  • مشاركت دادت دانشجويان در فعاليت هاي مختلف عمراني، پژوهشي، تحقيقاتي، فرهنگي . ... شهرستاني
  • دفاع از مطالبات برحق دانشجويان در جلسات مشترك با سياستگزاران و مسئولين و مجريان شهرستاني و استاني
برو بالا