موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مدیرگروه کامپیوتر

  • نام : مبین
  • نام خانوادگی : صباغی رستمی
  • مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا
  • پست الکترونیک : mobin.sabbaghi@rahman.ac.ir
  • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶
مبین صباغی رستمی

شرح وظایف

شرح وظايف مدير گروه:

* تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي ، پژوهشي و خدمات ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي آموزشی و پژوهشی با همکاری اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به معاونت آموزشی وپژوهشی.

* ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي ، پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه.

* نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروه آموزشی.

 * تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به معاونت آموزشی و پژوهشی.

* تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مدیرآموزش.

* تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار ، مصوبات ، پيشنهادها و نظرات جمعي گروه به معاونت آموزشی و پژوهشی براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه معاونت آموزشی وپژوهشی ارسال كرده است.

* پيشنهاد نيازهاي گروه به معاونت آموزشی و پژوهشی.

* انجام دادن كليه مكاتبات رسمي و پيشنهاد تهيه لوازم ، كتاب ها ، نشريات مورد نيازها گروه به مدیر آموزش.

* پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه رأساً يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به معاونت آموزشی و پژوهشی.

*ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به معاونت آموزشی و پژوهشی.

* برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و ارائه گزارش آن به معاونت آموزشی و پژوهشی.

برو بالا