موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

نظام پیشنهادات

پیشنهادهای غیر قابل قبول

 • پیشنهادهای تکراری که قبلاً ارائه گردیده و یا به اجرا درآمده‌اند.
 • تبصره: اگر پیشنهادی حاوی حتی یک نکته غیرتکراری باشد، آن قسمت از پیشنهاد پذیرفته می‌شود.
 • پیشنهادهایی که موضوع آنها در دستور کار موسسه قرارگرفته و در مسیر اجرا قرار گرفته است و می‌توان در مستندات رد پای آنها را یافت.
 • پیشنهادهایی که صرفا جنبه انتقادی داشته و راه حل ارائه نگردیده است
 • پیشنهادهایی که خارج از حوزه کنترل موسسه باشد.
 • پیشنهادهای که صرفاً در ارتباط با افزایش حقوق و مزایا باشد.

معرفی نظام پیشنهادات:

نظام پیشنهادها به‌عنوان یکی از کارسازترین ارکان مدیریت مشارکتی شناخته شده است. از آنجاکه همه انسانها براساس فطرت بشری خویش خواستار بهپویی و بهبود مستمر می‌باشند این نظام فرصت‌های کافی برای به منصه ظهور رسانیدن نظرات و پیشنهادها، نبوغ و خلاقیت و حتی آرزوها را فراهم آورده و نیز به‌عنوان ابزاری برای شکل‌دهی به رسالت مشترک کلیه ذینفعان سازمان می‌باشد.

این اشتراک آرمان به شکل استفاده بهینه از امکانات، افزایش کیفیت و کمیت خدمات، کاهش هزینه، تقلیل ضایعات، تنوع خدمات، انسانی‌تر شدن محیط کار، به‌روز نگهداری علم و... تجلی می‌یابد.
این نظام صاحبان اندیشه‎های سازنده را بدون توجه به موقعیت سازمانی آنها مورد تشویق و حمایت قرار داده و به هیچ وجه فرایند تصمیم‌گیری و مسئولیت سازمان را مختل و مخدوش نمی‌سازد.

نتایج حاصل از پیاده‌سازی این روش در جهان و ایران جایی برای تردیدهای بازدارنده باقی نمی‌گذارد.
در آموزه های دینی همچون کلام وحی و گفتار ائمه حمایت های بی دریغی از مشورت و مشارکت به چشم می‌خورد. آیه مبارکه "فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه" و همچنین "وشاورهم فی الامر" و یا فرمایش حضرت امیرالمؤمنین "لا ظهیر کالمشاوره" از آن جمله هستند.

الزام مدل های ارزیابی سازمانی نظیر جایزه دمینگ، مالکوم بالدریج و EFQM دربکارگیری نظام پیشنهادها، آن را به منزله ابزاری برای رقابت‌های برتری جوئی سازمانی مطرح کرده است.
یکی از اهدافی که نظام پیشنهادها تعقیب می‌نماید مشارکت عمومی در فرایند بهبود مستمر است، لذا به پیشنهادها هرچند که ساده یا کوچک باشند صمیمانه ارج نهاده می‌شود و از پیشنهاددهندگان به طرق مختلف تشویق بعمل می‌آید تا بتدریج در ذینفعان، حسن تعلق، همدلی و ابداع بوجود آید.


مأموریت

 • توسعه کیفی منابع انسانی و حمایت و ترغیب ایشان از طریق گسترش خلاقیت، نبوغ و استعدادهای آشکار و نهان آنان.
 • توسعه احساس نشاط و بالندگی سازمانی و افزایش تعهد و رغبت کارکنان از طریق افزایش حس تعلق و کاهش فشارهای روانی محیط کار.
 • فراهم‌سازی زمینه دستیابی به اهداف و سیاست‌های آتی سازمان.
 • استفاده از دانشها، ابداعات و خلاقیت‌های کلیه ذینفعان در صحنه رقابت‌های کسب و کار و بهپوئی مستمر.
 • ارتقاء کیفی و کمی زندگی ذینفعان.
 • افزایش رضایت مشتریان و جامعه از طریق تمرکز توجهات به خدمات، جنبه های زیست محیطی و ... .

کمیته نظام پیشنهادها:

 • به منظور سیاست‎گذاری، هدایت و نظارت برحسن اجرای نظام پیشنهادها کمیته‌ای بنام " کمیته نظام پیشنهادها" تشکیل شده است.
 • این کمیته مسئولیت اصلی هدایت کارکنان، دانشجویان، اساتید و سایر ذینفعان در راستای مشارکت هر چه بیشتر درامر توانمند‌سازی سازمان را به عهده دارد.
 • اعضاء کمیته نظام پیشنهادها سالیانه انتخاب می‌شوند.
 • ریاست کمیته نظام پیشنهادها را مدیر عامل عهده دار می باشند.
 • جلسات کمیته نظام پیشنهادها با دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک رای حاضرین معتبر خواهد بود.

تعریف پیشنهاد:

پیشنهاد ایده یا نظری است که در صورت اجرا بتواند وضع موجود را بهینه کرده و یا مشکلی را حل نماید.

تبصره: پیشنهاد مستلزم نوآوری و خلاقیت نمی‌باشد.

پیشنهاد انجام کارهایی است که در گذشته صورت می‌گرفته و به فراموشی سپرده شده یا به علتی کنار گذاشته شده است.

پیشنهاد کارهایی که در سایر سازمانها مورد استفاده قرار گرفته به شرط اثبات کارایی و اثرگذاری، می‌باشد.


شرایط ارائه پیشنهاد:

کلیه ذینفعان موسسه و خانواده‎های ایشان، می‎توانند پیشنهادهای خود را بصورت فردی یا گروهی ارائه نمایند.

موضوع پیشنهاد می‎تواند بهبود کار شخصی، بخش یا واحد خود و یا سایر قسمتهای موسسه را در برگیرد.

پیشنهاد باید در فرم ارائه پیشنهاد با کد مدرک F003 و با ذکر اطلاعات لازم به دبیرخانه نظام پیشنهادها تحویل گردد.

به صورت کلی مسئولان به هیچ وجه نمیتوانند کارکنان خود را از ارائه پیشنهاد منع و یا محروم کنند.


پیشنهادها براساس نوع منافعی که برای موسسه ایجاد می‌کنند به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • دستاوردهای حاصل از اجرای این نوع پیشنهادها به سادگی قابل محاسبه ریالی نمی‌باشد. مانند پیشنهادهای افزایش ایمنی، خدماتی، زیبایی محیط کار، کاهش فشارهای روانی و ...  .

 • درآمد یا صرفه‌جوئی حاصل از اجرای این پیشنهادها به صورت ریالی قابل محاسبه می‌باشد.


دبیر نظام پیشنهادها پس از اجراء کامل و انجام محاسبات مربوط به هریک از پیشنهادها، پس از گذشت سه ماه از اجرا تعیین پاداش را در دستورکار جلسه کمیته نظام پیشنهادها قرار داده و در جلسه درباره آنها بحث و گفتگو خواهد شد.

علاوه بر پاداشی که به صاحب ایده تعلق خواهد گرفت، برای کارشناس طرح و مجری نیز متناسب با ساعت صرف شده پاداش درنظر گرفته می‎شود.

ردیف تازه های نظام پیشنهادات لینک
۱ فرم پیشنهادات
۲ مشارکت و دریافت پاداش
برو بالا