موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آکادمی زبان رحمان

برنامه آکادمی زبان رحمان - پائیز 1400

نام دورهنام مدرسروز و ساعت
زبان خردسالان-ترم ۳ - گروه B (آنلاین)خانم کیمیا دارششنبه و دوشنبه ۱۸:۰۰ الی ۱۸:۴۵
زبان خردسالان-ترم ۶ - گروه A (آنلاین)خانم کیمیا دارششنبه و چهارشنبه ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۴۵
زبان کودکان-ترم ۲ - گروه D ( حضوری)خانم نیکو امین یاورییکشنبه و سه‌شنبه ۱۳:۴۵ الی ۱۵:۰۰
زبان کودکان-ترم ۲ - گروه C (آنلاین)خانم کیمیا دارشدوشنبه ۱۶:۴۵ الی ۱۷:۴۵ | چهارشنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
زبان کودکان-ترم ۳ - گروه B (حضوری)خانم کیمیا دارشیکشنبه و سه‌شنبه ۱۴:۱۵ الی ۱۵:۱۵
زبان کودکان-ترم ۵ - گروه A (آنلاین)خانم کیمیا دارشیکشنبه و سه‌شنبه ۱۷:۱۵ الی ۱۸:۱۵
زبان نوجوانان-Family & Friends ۳B (آنلاین)خانم کیمیا دارششنبه و دوشنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
زبان نوجوانان-Family & Friends ۴C (آنلاین)خانم کیمیا دارشیکشنبه و سه‌شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
زبان بزرگسالان-Starter-ترم ۱-گروه E (آنلاین)خانم دکتر سیده نازنین رهنمونیکشنبه و سه‌شنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۴۵
زبان بزرگسالان-Starter-ترم ۱-گروه F (حضوری)خانم دکتر بتول سبزعلیپوردوشنبه و سه‌شنبه ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰
زبان بزرگسالان-Starter-ترم ۲-گروه C (آنلاین)خانم کیمیا دارششنبه و دوشنبه ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۱۵
زبان بزرگسالان-Elementary-ترم ۲-گروه B (آنلاین)خانم سمیه برجستهیکشنبه و چهارشنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۴۵
زبان بزرگسالان-Elementary-ترم ۴-گروه A (آنلاین)خانم سمیه برجستهیکشنبه و چهارشنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۴۵
زبان بزرگسالان-Pre,intermediate-ترم ۲-گروه B (حضوری)خانم دکتر سیده نازنین رهنمونیکشنبه و چهارشنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰
زبان بزرگسالان-Pre,intermediate-ترم ۵-گروه A (حضوری)خانم دکتر بتول سبزعلیپوریکشنبه و سه‌شنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
زبان بزرگسالان-Pre,IELTS-گروه A (حضوری)خانم دکتر سیده نازنین رهنمونیکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
زبان آلمانی(آنلاین)آقای حمیدرضا سعادتییکشنبه،سه‌شنبه و پنجشنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
برو بالا