موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گروه روانشناسی،زبان انگلیسی

 • نام : افسون
 • نام خانوادگی : نجفی
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی
 • پست الکترونیک : najafi@rahman.ac.ir
 • شماره تماس : ۰۱۱-۴۴۴۶۴۸۴۶ ، داخلی ۱۱۴
افسون نجفی

شرح وظایف

 1. برنامه ريزي و اداره امور پژوهشي موسسه
 2. تهيه و تنظيم برنامه هاي سالانه و تقويم اجرايي فعاليت هاي حوزه مديريت پژوهشي و ارائـه آن به معاون پژوهشي
 3. تهيه و تنظيم طرح ها، آيين نامه ها ، دستورالعمل هـاي مـورد نيـاز در زمينـه فعاليت هـاي تحقيقـاتي و ¬ نظـارت برحسن اجراي آن
 4. ارزيابي و نظارت بر حسن اجراي طرح ها و فعاليت هاي پژوهشي
 5. ارزيابي مقالات مستخرج از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي
 6. تهيه و تنظيم برنامه سمينارها، كنفرانس ها ، سخنراني هاي علمي و كارگاه هاي آموزشي- پژوهشي و نمايشگاه هاي تخصصي موسسه و نظارت بر حسن اجراي آنها
 7. برگزاري برنامه هفته پژوهش به مناسبت هفته پژوهش
 8. معرفي دانشجويان به موسسات و مراكز تحقيقاتي جهت انجام پژوهش
 9. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز در حوزه مديريت پژوهشي و ارائه آن به مراجع ذيربط
 10. اقدام براي تهيه و تنظيم گزارش عملكرد فعاليـت هـاي حـوزه مديريت پژوهشي و ارائـه آن بـه معـاون پژوهشي براي بررسي و تدوين گزارش عملكرد نهايي حوزه معاونت پژوهش
 11. بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده و اقدام براي تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سالانه با هماهنگي معاون پژوهشي
 12. انجام امور مربوط به فرصت هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي و نظارت بر امور پژوهشي هيأت علمي (ترفيع، ارتقا و تبديل وضعيت)
 13. ارزيابي فعاليت¬ هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي و امتياز بندي آن بر اساس دستورالعمل هاي مصوب
 14. رسيدگي به درخواست هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي از جمله ارائه تشويق مقالات، پژوهه و ....
برو بالا