موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

واحد امتحانات

شرح وظایف واحد امتحانات

1-برنامه ریزی و برگزاری امتحانات پایان ترم

2- همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم

3- هماهنگی و برگزاری امتحانات تکدرس در طول ترم

4- پیگیری و رسیدگی به درخواستهای تجدید نظر نمرات نهایی

5-ثبت کلیه نمره های دانشجویان اعم از کارآموزی، پروژه، معرفی به استاد، تک نمره، میهمانی، انتقالی، معادلسازی

6- انجام کلیه امور مربوط به برگزاری امتحان شامل قبل، در حین و بعد از امتحان

7- تحویل و بایگانی کلیه نمرات و صورتجلسات امتحانی

8- بررسی کارنامه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و تایید نمرات آنان،

9- تایید کارنامه دانشجویان انصرافی، انتقالی و مهمانی

فرآیند ثبت نمرات و رسیدگی به درخواست های تجدید نظر نتایج امتحانات هر درس مطابق آیین نامه آموزشی باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به اداره امتحانات موسسه اعلام شود.

مسؤلیت حسن اجرای این بند بر عهده مدیران محترم گروههای آموزشی می باشد.

پس از اعلام نتایج دانشجو می تواند حداکثر تا سه روز درخواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به واحد امتحانات بصورت مکتوب ارایه نماید و استاد مربوطه باید حداکثر ظرف مدت یک هفته با مراجعه به اداره امتحانات، ضمن اعلام نتیجه بصورت مکتوب و اعلام نظر نماید.

مسؤلیت حسن اجرای این بند بر عهده مدیران محترم گروههای آموزشی می باشد.

گزارش میزان رسیدگی اساتید به اعتراضات از طریق سیستم آموزشی بخش ثبت و کنترل نمرات، کنترل تجدید نظر نمرات برای مدیران محترم گروههای آموزشی و معاون محترم آموزشی ها قابل دسترسی است.

به استناد آیین نامه آموزشی نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به واحد آموزش مطلقاً قابل تغییر نیست. لذا ضروری است در ثبت نمرات امتحانی نهایی دقت لازم بعمل آید.

برو بالا