موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گروه علوم انسانی

فهرست رشته های گروه علوم انسانی

گروه علوم انسانی موسسه آموزش عالی رحمان از سال 1386 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته روانشناسی بالینی فعالیت خود را آغاز نمود.
با افزایش رشته های دایر در موسسه تعداد رشته های گروه علوم انسانی نیز افزایش یافته و در رشته های مترجمی زبان انگلیسی، حسابداری،مشاوره،مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی نیزدرحال فعالیت و پذیرش دانشجو می باشد.
در حال حاضر این گروه دارای اعضای هیات علمی مرتبط با رشته های فنی و مهندسی بوده و همه ساله پذیرای دانشجو در سه مقطع تحصیلی کاردانی ،کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ، کارشناسی ارشد می باشد.
گروه علوم انسانی موسسه دارای آزمایشگاه های آموزشی در زمینه ابزارهای سنجش روان شناسی ونرم افزارهای مرتبط می باشد.
ردیف گروه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
۱ علوم انسانی روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد
۲ علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
۳ علوم انسانی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
۴ علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
۵ علوم انسانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی کارشناسی ارشد
۶ علوم انسانی روانشناسی کارشناسی
۷ علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
۸ علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی
۹ علوم انسانی حسابداری کارشناسی
۱۰ علوم انسانی مشاوره کارشناسی
۱۱ علوم انسانی علوم ورزشی کارشناسی
۱۲ علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
۱۳ علوم انسانی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی کارشناسی ناپیوسته
۱۴ علوم انسانی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
۱۵ علوم انسانی حسابداری بازرگانی کاردانی پیوسته
برو بالا