موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گروه علوم انسانی

فهرست رشته های گروه علوم انسانی

گروه علوم انسانی موسسه آموزش عالی رحمان از سال 1386 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته روانشناسی بالینی فعالیت خود را آغاز نمود.
با افزایش رشته های دایر در موسسه تعداد رشته های گروه علوم انسانی نیز افزایش یافته و در رشته های مترجمی زبان انگلیسی، حسابداری،مشاوره،مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی نیزدرحال فعالیت و پذیرش دانشجو می باشد.
در حال حاضر این گروه دارای اعضای هیات علمی مرتبط با رشته های فنی و مهندسی بوده و همه ساله پذیرای دانشجو در سه مقطع تحصیلی کاردانی ،کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ، کارشناسی ارشد می باشد.
گروه علوم انسانی موسسه دارای آزمایشگاه های آموزشی در زمینه ابزارهای سنجش روان شناسی ونرم افزارهای مرتبط می باشد.
ردیفگروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱علوم انسانیروانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد
۲علوم انسانیروانشناسی عمومیکارشناسی ارشد
۳علوم انسانیروانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد
۴علوم انسانیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
۵علوم انسانیمدیریت بازرگانی - بازاریابیکارشناسی ارشد
۶علوم انسانیروانشناسیکارشناسی
۷علوم انسانیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی
۸علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی
۹علوم انسانیمدیریت بازرگانیکارشناسی
۱۰علوم انسانیحسابداریکارشناسی
۱۱علوم انسانیمشاورهکارشناسی
۱۲علوم انسانیعلوم ورزشیکارشناسی
۱۳علوم انسانیمدیریت صنعتیکارشناسی ناپیوسته
۱۴علوم انسانیروان شناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ناپیوسته
۱۵علوم انسانیحسابداریکارشناسی ناپیوسته
۱۶علوم انسانیحسابداری بازرگانیکاردانی پیوسته
برو بالا