موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گروه علوم انسانی

فهرست رشته های گروه علوم انسانی

گروه علوم انسانی موسسه آموزش عالی رحمان از سال 1386 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته روانشناسی بالینی فعالیت خود را آغاز نمود.
با افزایش رشته های دایر در موسسه تعداد رشته های گروه علوم انسانی نیز افزایش یافته و در رشته های مترجمی زبان انگلیسی، حسابداری،مشاوره،مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی نیزدرحال فعالیت و پذیرش دانشجو می باشد.
در حال حاضر این گروه دارای اعضای هیات علمی مرتبط با رشته های فنی و مهندسی بوده و همه ساله پذیرای دانشجو در سه مقطع تحصیلی کاردانی ،کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ، کارشناسی ارشد می باشد.
گروه علوم انسانی موسسه دارای آزمایشگاه های آموزشی در زمینه ابزارهای سنجش روان شناسی ونرم افزارهای مرتبط می باشد.
ردیف گروه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
۱ علوم انسانی روانشناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
۲ علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته
۳ علوم انسانی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد ناپیوسته
۴ علوم انسانی روانشناسی اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته
۵ علوم انسانی روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد ناپیوسته
۶ علوم انسانی مدیریت دولتی / توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
۷ علوم انسانی مدیریت بازرگانی - بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته
۸ علوم انسانی مدیریت ورزشی (مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی) کارشناسی ارشد ناپیوسته
۹ علوم انسانی روانشناسی کارشناسی پیوسته
۱۰ علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته
۱۱ علوم انسانی حسابداری کارشناسی پیوسته
۱۲ علوم انسانی مشاوره کارشناسی پیوسته
۱۳ علوم انسانی علوم ورزشی کارشناسی پیوسته
۱۴ علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته
۱۵ علوم انسانی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
۱۶ علوم انسانی حسابداری کاردانی پیوسته
برو بالا