موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گروه زبانهای خارجه

گروه زبانهای خارجه موسسه آموزش عالی رحمان از سال ۱۳۸7 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی فعالیت خود را آغاز نمود.
پس از گذشت چند سال و با عنایت به عملکرد موثر در پرورش نیروی متخصص در زمینه زبان انگلیسی از سال 1394 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد نموده و هم اکنون نیز در حال پذیرش دانشجو می باشد.
در حال حاضر این گروه دارای اعضای هیات علمی مرتبط با رشته های مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، زبانشناسی کاربردی و ادبیات ترجمه بوده و همه ساله پذیرای دانشجو در دومقطع تحصیلی کارشناسی ( پیوسته ) وکارشناسی ارشد ناپیوسته می باشد.
ردیف گروه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
۱ زبانهای خارجه آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
۲ زبانهای خارجه مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
۳ زبانهای خارجه آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
۴ زبانهای خارجه مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
برو بالا