موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
میلاد سبزه آرای لنگرودی

میلاد سبزه آرای لنگرودی

 • educationمدرک : دکتری روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • positionمرتبه دانشگاهی : عضو هیأت علمی (استادیار)
 • facultyگروه : روان شناسی
 • emailپست الکترونیک : m.sabzehara@gmail.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسی مدیریت بازرگانی گیلان
  کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی تهران
  دکتری روان‌شناسی محقق اردبیلی
 • کتاب ها

  آرونو؛ ادوارد؛ آلتمن وایس، کیم و رزنیکوف، ماروین (2001). راهنمای عملی آزمون اندریافت موضوع (TAT). ترجمه میلاد سبزه‌آرای لنگرودی (1401). تهران: انتشارات اندیشه آگاه.

  بلوم، پل (2021). نقطه مطلوب (لذت‌های رنج و جستجوی معنا). ترجمه میلاد سبزه‌آرای لنگرودی (1401). تهران: انتشارات اندیشه آگاه.

  سبزه‌آرای لنگرودی، میلاد (1401). روان­شناسی علم. گردآوری و ترجمه. تهران: انتشارات ارجمند.

  سولومون، شلدون؛ گرینبرگ، جف و پیزینسکی، تام (2015).  روان‌شناسی مرگ. ترجمه میلاد سبزه‌آرای لنگرودی (1401). تهران: انتشارات اندیشه آگاه.

  کاسر، تیم (2001). بهای سنگین مادی­گرایی. ترجمه میلاد سبزه‌آرای لنگرودی، چاپ دوم (1399). تهران: انتشارات ققنوس.

   کاسر، تیم (2013). لوسی در ذهن جان لنون. ترجمه میلاد سبزه‌آرای لنگرودی (1400). تهران: انتشارات اندیشه آگاه.

  هاردی، بنجامین (2022). خود آینده‌ات باش. ترجمه میلاد سبزه‌آرای لنگرودی (1401). تهران: انتشارات اندیشه آگاه.

  هری، یوهان (2022). تمرکز از دست رفته. ترجمه میلاد سبزه‌آرای لنگرودی و علیرضا نظری انامق (1401). تهران: انتشارات اندیشه آگاه.

  هوگود، می‌لینگ (2012). اسکیموها چگونه فرزندانشان را تربیت می‌کنند (ماجراهای فرزندپروری از آرژانتین تا تانزانیا). ترجمه میلاد سبزه‌آرای لنگرودی (1400). تهران: انتشارات اندیشه آگاه.

  هیوز، ایان (2018). ذهن‌های آشفته (چگونه شخصیت‌های خطرناک دموکراسی را از بین می‌برند). ترجمه میلاد سبزه‌آرای لنگرودی (1401). تهران: انتشارات اندیشه آگاه.

 • مقالات در مجلات داخلی

  افخمی، سارا؛ ملکی پیربازاری، معصومه و سبزه­آرای لنگرودی، میلاد (1402). مدل عّلی رابطه بین سوءاستفاده جسمی و عاطفی والدین و اضطراب اجتماعی زنان با ‌گری محرومیت هیجانی. رویش روان‌شناختی، زیرچاپ.

  سبزه­آرای لنگرودی، میلاد؛ ابوالقاسمی، عباس و محمدی، مصطفی (1393). بررسی فرضیه­های بنیادین نظریه مدیریت وحشت. فصلنامه پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی، 4(13)، 31-45.

  سبزه­آرای لنگرودی، میلاد؛ سرافراز، مهدی­رضا و  قربانی، نیما (1393). بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس وابستگی­های ارزش خود. فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، 10(1)، 122-142.

  سبزه­آرای لنگرودی، میلاد؛ سرافراز، مهدی­رضا و  قربانی، نیما (1393). بررسی ویژگی­های روانسنجی شاخص آرزو. فصلنامه مطالعات روان­شناختی، 11(1)، 97-114.

  سبزه­آرای لنگرودی، میلاد؛ محمدی، مصطفی؛ طالعی، علی و مهری، یدالله (1393). مولفه­های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش­آموزان استعدادهای درخشان و عادی. فصلنامه پژوهش­های کاربردی روان‌شناختی، 5(3)، 1-17.

  سبزه­آرای لنگرودی، میلاد؛ حاجلو، نادر؛ بشرپور، سجاد و ابوالقاسمی، عباس (1395). اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزشها و آرزوهای ناسالم. فصلنامه پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی، 6(23)، 1-20.

  سبزه­آرای لنگرودی، میلاد؛ حاجلو، نادر؛ بشرپور، سجاد و ابوالقاسمی، عباس (1395). مرگ­آگاهی تجربه­ای بیدارکننده: دو مطالعه بر اضطراب مرگ و ارزش­گذاری آرزوهای بیرونی. فصلنامه پژوهش سلامت در روان‌شناختی، 10(4)، 20-30.

  فروغی، زهرا و سبزه­آرای لنگرودی، میلاد (1398). نقش پیش­بینی‌کنندگی آرزوها، شفقت خود، حرمت خود و خودشناسی در اضطراب مرگ دانشجویان. فصلنامه سلامت اجتماعی، 7(1)، 57-66.

  کمالی تبریزی، پروین؛ ملکی پیربازاری، معصومه و سبزه­آرای لنگرودی، میلاد (1402). مدل علّی رابطه جو عاطفی خانواده و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با میانجی‌گری حمایت اجتماعی. رویش روان‌شناختی، 12(8)، 171-180.

  محمدی، مصطفی؛ نوری مقدم، ثنا؛ شهسواراني، امیرمحمد و سبزه­آرای لنگرودی، میلاد (1392). مقایسه رابطه حرمت خود با سلامت روانی در پیش­بینی اضطراب مرگ. مجله علوم روا‌ن‌شناختی، 12(47)، 5-23.

  مهری، یدالله؛ قربانی، نیما و سبزه­آرای لنگرودی، میلاد (1391). رابطه بین ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خود مهارگری و شاخص­های سلامت روان با عملکرد شغلی معلمان. مجله تازه­های روانشناسی صنعتی و سازمانی (فصلنامه روان‌شناسي تحليلي شناختي)، 3(11)، 9-20.

  Baghizade, R., Maleki Pirbazari, M., & SabzehAra Langaroudi, M. (2023). The Effectiveness of Mindfulness Group Training on Psychological Well-being, Alexithymia and Marital Burnout. Journal of Modern Psychology.

  Elahi, K., Maleki Pirbazari, M., & Sabzeara, M. (2021). Predicting Anxiety level for COVID 19 based on Mindfulness and Resilience. Journal of Modern Psychology, 1(2), 50-61.

  JaliliParvar, S., SabzehAra Langaroudi, M., & Maleki Pirbazari, M. (2022). The Effectiveness of Family Education on Digital Game Addiction. Journal of Modern Psychology, 2(1), 11-20.

  Javanmard Kamel, E., SabzehAra Langaroudi, M., & Maleki Pirbazari, M. (2023). The relationship of Parent-child Interaction, Sense of security, Entitlement Schema and Adjustment with Mediating Role of Resilience. Journal of Modern Psychology.

   Mokhtari, S., SabzehAra Langaroudi, M., & Maleki Pirbazari, M. (2022). Qualitative Study of Biological, Psychological, Social and Spiritual Needs in Chronic Mental Patients. Journal of Modern Psychology, 2(2), 11-24.

  Tanhaei Dilmaghani, P., Maleki Pirbazari, M., & SabzehAra Langaroudi, M. (2022). A Causal Model of Relationship between Basic Psychological Needs and Academic Resilience: The Mediating Role of Ambiguity Tolerance in Online Education. Journal of Modern Psychology.

 • مقالات در مجلات اسکوپوس و ISI

  Ahadi, F., Khosravi, T., Ansariniaki, M., & Langaroudi, M. S. (2015). Self-knowledge and mental well-being in Iranian university students. International Journal of Academic Research, 7(1).

  Ahadi, F., Khosravi, T., Ansariniaki, M., & Langaroudi, M. S. (2015). IMPLICIT-EXPLICIT SELF-ESTEEM AND TEST ANXIETY IN IRANIAN GIFTED STUDENT. International Journal of Academic Research, 7(1).

  Ahmadi, K., Ghanei, M., & Sabzehara Langaroudi, M. (2020). Knowledge Production Model in Psychology. Pakistan journal of medical and health sciences, 14(2), 208-1216.

  Anamagh, A. N., Sabzehara Langaroudi, M., & Seyedi Asl, S. T. (2020). Two studies on death anxiety and personal aspirations. Pakistan journal of medical and health science, 19(1), 1217-1220.

  Khosravi, M., Asl, S. T. S., Anamag, A. N., Langaroudi, M. S., Moharami, J., & Ahmadi, S. & Kasaeiyan, R.(2023). Parenting styles, maladaptive coping styles, and disturbed eating attitudes and behaviors: a multiple mediation analysis in patients with feeding and eating disorders. PeerJ, 10:11:e14880.

  Sabzehara, M., Ferguson, Y. L., Sarafraz, M. R., & Mohammadi, M. (2014). An investigation of the associations between contingent self-worth and aspirations among Iranian university students. The Journal of social psychology, 154(1), 59-73.

 • مقالات در همایش‌های داخلی و خارجی

  جاوید، طاها؛ ملکی پیربازاری، معصومه و سبزه آرای لنگرودی، میلاد (1400). مقایسه اضطراب مرگ، تاب آوری و بهزیستی ذهنی در زنان و مردان سالمند. هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

  داوودی، مریم؛ ملکی پیربازاری، معصومه و سبزه آرای لنگرودی، میلاد (1400). رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تامین نیازهای مالی با رضایت زناشویی و نگرش به رابطه فرازناشویی. هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

   سبزه­آرای لنگرودی، میلاد؛ محمدی، مصطفی و شهسواراني، امیرمحمد (1389). چرایی نیاز انسان به حرمت خود از منظر نظریه مدیریت وحشت: دو مطالعه آزمایشگاهی. سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

  محمدی، مصطفی؛ فهیمی‌فر، آمنه؛ سبزه­آرای لنگرودی، میلاد و علی‌محمدی، امیرحسین (1389). روش درمان مرور زندگی بر کاهش ترس از مرگ در بیماران مبتلا به سرطان. سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

  محمدی، مصطفی؛ فهیمی‌فر، آمنه؛ سبزه­آرای لنگرودی، میلاد و ظالعی، علی (1389). ترس از مرگ در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی. سومین کنگره بین­المللی مراقبت­های حمایتی و تسکینی در سرطان.

  ملکی پیربازاری، معصومه؛ سبزه آرای لنگرودی، میلاد و جاوید، ریحانه (1402). مقایسه میزان رضایت از زندگی و سلامت روان مادران متأهل و مطلقه کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم. اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین همایش ملی مدیریت، روان‌شناسشی و علوم رفتاری.

  Mehri, Y., Salari, S. M., Langroudi, M. S., & Baharamizadeh, H. (2011). The relationship between differentiation of self and aspects of identity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 733-737.

  Sabzehara Langroudi, M., Bahramizadeh, H., & Mehri, Y. (2011). Schema therapy and family systems theory: The relationship between early maladaptive schemas and differentiation of self. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 634-638.

  Sabzehara Langroudi, M., & Mohammadi, M. (2016). How self-compassion interact to different type of aspirations and contingencies of self-worth? 18th European Conference on Personality

برو بالا