موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
امیر مهدوی زفرقندی

امیر مهدوی زفرقندی

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : دانشیار
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک :

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  كارشناسی 1366 مترجمی زبان انگليسی علامه طباطبايی ايران
  كارشناسی ارشد 1369 آموزش زبان انگليسی تهران ايران
  دكتری 1380 زبانشناسی-آموزش زبان اسكس انگلستان
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. مدیرگروه رشته مترجمی زبان انگلیسی رحمان رامسر
  2. عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
  3. عضو هیأت مؤسس و امنا مؤسسه رحمان رامسر
  4. مدرس دانشگاه های گیلان و غیرانتفاعی
 • تألیفات

  1-جهان ديده يوسف و مهدوي زفرقندي امير. ارزيابي ميزان توانايي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در درك فيلمهاي آموزشي به زبان انگليسي. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.ج21.(4).1382.ص ص492-499.

  2- مهدوي زفرقندي امير. رابطه بين نگرش دانشجويان و تسلط ايشان بر زبان دوم (انگليسي). رساله كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران. ايران. 1369

  3-  . اكتساب بندهاي متممي فعل در زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان. رساله دكترا. دانشگاه اسكس. انگلستان. 1380

  4- مهدوي زفرقندي امير. ارتباط سن شروع به يادگيري زبان دوم و موفقييت در اكتساب نظام دستوري زبان دوم. گزارش تحقيق تكميلي. دانشگاه گيلان. 1385

  5- جهان ديده يوسف و مهدوي زفرقندي امير. ارزيابي ميزان توانايي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در درك مطلب گفتاري و نوشتاري. گزارش تحقيق تكميلي.دانشگاه علوم پزشكي رشت. ايران.1383

برو بالا