موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
فاطمه عشورنژاد

فاطمه عشورنژاد

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : f.ashour347@yahoo.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسى 1381 ادبیات انگلیسی اراک
  کارشناسى ارشد 1387 روان شناسی تربیتی شهید بهشتی
  دکترى 1396 روان شناسی تربیتی خوارزمی
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. سرگروه آموزش و پرورش استان مازندران در توسعه حرفه ای معلمان متوسطه دوم

  زمینه های تدریس

  1. روان شناسی تربیتی
  2. روان شناسی یادگیری
  3. اختلالات یادگیری
  4. روان شناسی شخصیت
  5. روان شناسی اخلاق
  6. روان شناسی دین
  7. متون تخصصی روان شناسی
  8. انگیزش و هیجان
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. اولین همایش ملی آموزش و مدیریت دانشگاه آزاد تنکابن سال 91
  2. دومین همایش ملی مدرسه دانشگاه الزهرا سال 95
  3. همایش پژوهش های نوین در روان شناسی شناختی دانشگاه گیلان سال 96
  4. کنگره ملی نماز و سلامت روان دانشگاه الزهرا سال 96
  5. چهارمین همایش ملی مدرسه دانشگاه تهران سال 96
  6. همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص دانشگاه فرهنگیان اصفهان سال 97
  7. پنجمین همایش ملی مدرسه دانشگاه تهران سال 97
  8. همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی دانشگاه الزهرا سال 98
  9. کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش محمودآباد سال 98
  10. ششمین همایش بین المللی مدرسه دانشگاه الزهرا سال 99

  عضویت در انجمن های علمی

  1. انجمن روان شناسی تربیتی
  2. انجمن معلمان توسعه حرفه ای استان مازندران
  3. انجمن علمی سپاه رامسر
 • پایان نامه ها

  1. بررسی روابط ساختاری خودپنداره و یادگیری خودتنظیم با موفقیت تحصیلی دانشجویان- دوره کارشناسی ارشد- سال 87
  2. تحلیل چندسطحی بهزیستی روان شناختی نوجوان ها از راه عاملیت فردی، فرهنگ مدرسه، برنامه ریزی فعال و حمایت خانواده- دوره دکتری-سال 96
  3. رابطه سبک دلبستگی و امید به زندگی با احساس تنهایی و هراس اجتماعی دانش آموزان با مادران شاغل- سال 98- استاد راهنما
  4. بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان- سال 98- استاد راهنما
  5. بررسی روابط شادکامی، امنیت روانی و سلامت اجتماعی دبیران و معلمان آموزش و پرورش- سال 98- استاد مشاور
  6. اثر بخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر بهبود مهارت املایی دانش آموزان دارای اختلال دیکته نویسی- سال 99- استاد راهنما
  7. پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و کمال گرایی-سال 99- استاد مشاور
 • مقالات منتشر شده

  فصلنامه روش ها و مدل های روانشناختی، شماره4، بررسی روابط ساختاری خودپنداره و یادگیری خودتنظیم با موفقیت تحصیلی دانشجویان
  فصلنامه روانشناسی کاربردی، شماره27، تاثیر آموزش فراشناخت بر انگیزه پیشرفت دانشجویان 
  فصلنامه روانشناسی کاربردی، شماره40، اثربخشی آموزش راهبردهای نظم دهی هیجان بر افزایش تاب آوری و دلمشغولی تحصیلی 
  فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، شماره47 ، بررسی روابط عوامل فردی و فرهنگ مدرسه بر بهزیستی  روان شناختی و پیشرفت تحصیلی
  فصلنامه روانشناسی کاربردی، شماره47، تحلیل چندسطحی بهزیستی روان شناختی نوجوان ها از راه عاملیت فردی، فرهنگ مدرسه و حمایت خانواده
برو بالا