موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
معصومه ملکی پیربازاری

معصومه ملکی پیربازاری

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه : علوم انسانی
 • emailپست الکترونیک : maleki.m@rahman.ac.ir

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسى 1385 روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت معلم کرج (خوارزمی)
  کارشناسى ارشد 1388 روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت معلم کرج (خوارزمی)
  دکترى 1395 روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
 • زمینه های تدریس

  1. گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، مقطع کارشناسی: دروس روانشناسی سیاسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی بازی، روانسنجی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی سلامت، آسیب شناسی روانی
  2. گروه روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، مقطع کارشناسی: دروس آسیب شناسی روانی 1و 2، روانشناسی شخصیت، روانشناسی اجتماعی، پویایی گروه، آزمون های روانشناختی 1 و 2، نظریه های مشاوره شغلی، روش های مصاحبه و درمان، اصول روانشناسی بالینی، آسیب شناسی کودک و نوجوان، روانشناسی تحولی 1 و 2، روانشناسی سازمانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، آمار توصیفی
  3. گروه روانشناسی، مقطع ارشد: آمار استنباطی، روش های آماری پیشرفته، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، متون تخصصی، پسیکوفیزیولوژی و توروپسیکولوژی، روانشناسی رشد پیشرفته، نظریه های شخصیت
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. ملکی پیربازاری، معصومه. نژادحمدی، ندا (1395). فضای مجازی: روابط خانوادگی، مشکلات تحصیلی، سازگاری و اعتقادی دانش آموزان. سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه.
  2. ملکی پیربازاری، معصومه. نژادحمدی، ندا (1395). تبیین بزهکاری نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز و محافظت کننده نظریه جسر. سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه.
  3. ملکی پیربازاری، معصومه. نژادحمدی، ندا (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب کنکور دانش آموزان. سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه
  4. ملکی پیربازاری، معصومه. نژادحمدی، ندا (1394). نقش باورهای فراشناختی و حمایت اجتماعی در اضطراب مدرسه دانش آموزان. پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
  5. نوین ابوالقاسم حکیم، معصومه ملکی پیربازاری و سیروس صالحی (1398). پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر پایه مولفه های باورهای فراشناختی (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی رحمان رامسر). همایش ملی مدرسه فردا، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی. https://isn.ac/XBGZ-ECEGC. سخنرانی
  6. اسماعیلی، عماد؛ معصومه ملکی پیربازاری و سیروس صالحی (1398). پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان بر اساس متغیرهای سرمایه اجتماعی و معنویت (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)، همایش ملی مدرسه فردا، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی. https://isn.ac/XBGZ-EAEAE، پوستر
  7. سلملیان، هانیه؛ ملکی پیربازاری، معصومه؛ صالحی، سیروس (1399). تحلیل کانونی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با تحلیل رفتگی آموزشی دانش آموزان. دومین همایش آسیب های اجتماعی. اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی https://isn.ac/XBHC-ECZAB، چاپ در مجموعه مقالات
  8. ملکی پیربازاری، معصومه، شیرزاد سیاه مزگی، رضا و صالحی، سیروس (1399). رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان: نقش میانجی اعتیاد به اینترنت. ششمین همایش بین المللی روانشناسی مدرسه
  9. ملکی پبربازاری، معصومه؛ طاها، جاوید و سبزه آرای، میلاد. (1400). رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: نقش میانجی اعتیاد به اینترنت. هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران.
  10. داوودی، مریم؛ ملکی پیربازاری، معصومه و سبزه آرای، میلاد. (1400). رابطه طرحواره های ناسازگارانه اولیه و تامین نیازهای مالی با رضایت زناشویی و نگرش به رابطه فرازناشویی، هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران.
  11. صادق نیا سلاکچانی، زهرا؛ ملکی پیربازاری، معصومه؛ قربانپور احمدسرگورابی، فرزانه. (1400). رابطه اعتیاد به بازی های آنلاین با خلاقیت و مهارت های اجتماعی، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری، 27، 108-94.
  12. قربانپور احمدسرگورابی، فرزانه؛ ملکی پیربازاری، معصومه؛ عشورنژاد، فاطمه. (1400). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس و تحمل پریشانی در پرستاران بخش کووید - 19. فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری، 27، 13-1.

  عضویت در هیات تحریریه

  1. Journal of modern psychology

  عضویت در انجمن های علمی

  1. انجمن روانشناسی ایران
  2. نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • پایان نامه ها

  1. بررسی روابط شادکامی، امنیت روانی و سلامت اجتماعی دبیران و معلمان آموزش و پرورش (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  2. بررسی مدل علی روابط باور های فراشناختی،عامل های شخصیت و پیشرفت تحصیلی (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  3. بررسی مدل علّی روابط سرمایه اجتماعی، معنویت و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  4. رابطه ناگویی خلقی، ابعاد شخصیت و سلامتی معنوی با رضایت زناشویی (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  5. رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با تحلیل رفتگی آموزشی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  6. مقایسه اضطراب مرگ، تاب آوری و بهزیستی ذهنی در زنان و مردان سالمند شهر رشت (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  7. پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و کمال گرایی (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  8. رابطه احساس تنهایی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با میانجیگیری اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  9. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و سلامت روان زنان سرپرست خانوار (راهنمایی پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  10. بررسی شیوع مصرف مواد و عوامل خطرساز و محافظت کننده آن در نوجوانان پسر شهر رشت (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  11. بررسی رابطه تعارض حفظ نقش سنتی زن در خانه و اشتغال به معلمی با استرس ، اضطراب و افسردگی زنان متاهل و پرخاشگری در خانواده در شهرستان سقز سال 1397 (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  12. بررسی رابطه تنبیه بدنی والدین با پرخاشگری، عملکرد تحصیلی و افسردگی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  13. رابطه ویژگی های شخصیت با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  14. نقش میانجی ترس از شکست و استرس ادارک شده در رابطه میان کمرویی و اضطراب اجتماعی دانشجویان (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  15. بررسی خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان عادی و تیزهوش مدارس راهنمایی شهرستان کرج (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  16. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پدیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و افزایش بهزیستی روانشناختی سالمندان (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  17. ارتباط استرس، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی در بین دانش آموزان دختر و پسر موسسه آموزش عالی رحمان رامسر (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  18. اثربخشی آموزش واج شناختی بر بهبود مهارت املایی دانش آموزان دارای اختلال دیکته نویسی (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  19. اثربخشی آموزش خانواده بر اعتیاد به بازی های دیجیتال (مشاوره پایان نامه مقطع ارشد، دفاع شده، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
  20. پیش بینی رفتارهای سازگارانه نوجوانان بر اساس سبک های فرزندپروری مادران شاغل
  21. اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر هوش هیجانی و سلامت روان در دانش آموزان
  22. رابطه اعتیاد به بازیهای آنلاین با خودکارآمدی، خلاقیت و مهارت های اجتماعی،
  23. مقایسه تصویر بدن و نشانه های افسردگی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا
  24. رابطه سبک فرزندپروری ادراک شده و تصویر بدن در نوجوانان: نقش میانجی ذهن­آگاهی و شفقت به خود
  25. رابطه سبک­های دلبستگی و ذهن آگاهی با کفایت اجتماعی
  26. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس، اضطراب شغلی و تحمل آشفتگی در پرستاران بخش کووید -19
  27. مقایسه میزان رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان با همسر جانباز و زبان با همسر غیرجانبا
  28. اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر هوش هیجانی و سلامت روان در دانش آموزان
  29. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
  30. ارتباطات بین کنترل منفی مادران، الگوهای پردازش اطلاعات اجتماعی کودکان و ادراک مربیان از رفتار کودکان در مهدکودک
  31. رابطه ویژگی¬های شخصیت با کیفیت زندگی: نقش میانجی شفقت به خود و انعطاف¬پذیری روان-شناختی
  32. ارتباط انعطاف پذیری روانشناختی و احساس تعهد با فرسودگی شغلی و بدبینی در شرایط همه­گیری کووید 19،
  33. تحمل ابهام، خستگی، اضطراب و باورها و اقدامات در شرایط همه گیری کویید 19، ماندانا صیاد جوانفکر
  34. نقش تاثیرپذیری از شرایط همه­گیری کویید 19در اضطراب مرگ، معنای زندگی و آرزوهای شخصی
  35. پیش بینی اشتیاق شغلی بر اساس بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی در معلمان دانش آموزان آهسته گام
 • مقالات منتشر شده

  ملکی، معصومه. نوری، ربابه. صرامی، غلام رضا (1390). حمایت اجتماعی و علایم افسردگی: نقش واسطه­ای خودکارآمدی. روانشناسی معاصر. 6(2): 34-26.
  نریمانی، محمد. ملکی پیربازاری، معصومه. میکائیلی، نیلوفر، ابوالقاسمی، عباس (1395). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭﺳﻮﺍﺳﻲ. مجله روانشناسی بالینی، 8(1)، 35-26.
  نریمانی، محمد. ملکی پیربازاری، معصومه. میکائیلی، نیلوفر، ابوالقاسمی، عباس (1395). مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در کاهش وسواس فکری و عملی بیماران مبتلا به وسواس. تحقیقات علوم رفتاری. 14(4). 420-415. 
  نوروزی شادهی، حدیثه؛ ملکی پیربازاری، معصومه؛ صالحی، سیروس (1398). نقش فضاي مجازي در گسترش جراحی هاي زیبایی در زنان، روانشناسی فرهنگی، 3(2)، 170-156،10.30487/JCP.2020.223485.1111.
  سلملیان، هانیه؛ ملکی پیربازاری، معصومه؛ صالحی، سیروس (1399). رابطه طرحواره¬های ناسازگار اولیه دانش¬آموزان با اضطراب اجتماعی و تحلیل¬رفتگی تحصیلی آنان (یک همبستگی بنیادی)، مجله علوم تربیتی، 6 (1)، 202-183.
  Maleki Pirbazari, M., Narimani, M., Mikaeili, N., Abolghasemi, A. (2021). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Improving Symptoms and Increasing Quality of Life in Patients with Obsessive-compulsive Disorder in Interacting with OCD Family History. Journal of Modern Psychology, 1(1), 37-50. doi: 10.22034/jmp.2021.126768
  Elahi, K., Maleki Pirbazari, M., Sabzeara, M. (2021). Predicting Anxiety level for COVID 19 based on Mindfulness and Resilience. Journal of Modern Psychology, 1(2), 50-61. doi: 10.22034/jmp.2021.302745.1018

برو بالا