موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
مازیار زرعی چیان

مازیار زرعی چیان

 • educationمدرک : دکترای مهندسی عمران مدیریت ساخت
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه :
 • emailپست الکترونیک : mzareechian@gmail.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسى 1392 مهندسی عمران-عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
  کارشناسى ارشد 1394 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران
  دکترى 1398 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. عضو تیم طراحی طرح مخلوط بتن براي احداث آزادراه اصفهان-شيراز به عنوان اولین آزادراه بتنی کشور
  2. عضو هیات داوران نشریه مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس
  3. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان
  4. کارشناس ارزیاب خسارت بیمه های تمام خطر مهندسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  5. عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
  6. عضو کمیته داوران در مسابقات بتن سبک سازه ای دانشگاه علم و صنعت در سطح استان تهران و استان البرز
  7. انجام پروژه های مرتبط با صنعت ساختمان برای شرکت های بتنی در آزمایشگاه تحقیقاتی بتن دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
  8. انجام پایان نامه دکترای تحصصی در زمینه مقاومت سایش و لغزندگی در رویه های بتنی راه به مدت 3 سال در آزمایشگاه تحقیقاتی بتن دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
  9. انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی راه به مدت 1 سال در آزمایشگاه تحقیقاتی بتن دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

  زمینه های تدریس

  1. فناوری بتن های خاص-دکترای تخصصی
  2. برنامه ریزی و کنترل پروژه-کارشناسی ارشد
  3. مدیریت خطر در پروژه های عمرانی-کارشناسی ارشد
  4. اصول و مقررات پیمان -کارشناسی ارشد
  5. اصول مدیریت ساخت -کارشناسی
  6. تکنولوژی بتن -کارشناسی
  7. مصالح ساختمانی -کارشناسی
  8. آزمایشگاه تکنولوژی بتن -کارشناسی
  9. آزمایشگاه مصالح ساختمانی -کارشناسی
  10. طراحی سازه های بتن آرمه 1 و 2 -کارشناسی
  11. روش اجرای ساختمان -کارشناسی
  12. متره و برآورد -کارشناسی
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
  2. کنفرانس ملی بتن خودتراکم
  3. کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
  4. Relation between capillary pore pressure, tensile strength and plastic shrinkage strain of self-consolidating concrete, SCC 2016 Conference Washington
  5. بهینه سازی طرح مخلوط بتن بدون اسلامپ با رویکرد اقتصادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، دهمین کنفرانس ملی بتن
  6. بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکائولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه، دهمین کنفرانس ملی بتن
  7. بررسی نشست خمیری در رویه های بتنی حاوی مواد افزودنی معدنی و ارتباط آن با میزان آب انداختگی سطح بتن، هفتمین کنفرانس ملی بتن (برگزیده جهت چاپ در فصلنامه انجمن بتن ایران)
  8. بررسی زمان شروع ترک های ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی حاوی انواع افزودنی های معدنی، هفتمین کنفرانس ملی بتن
  9. تاثیر روش های مختلف عمل آوری برخواص بتن مورد استفاده در رویه های بتنی فرودگاهی کشور، هفتمین کنفرانس ملی بتن
  10. بررسی خرابیهای رویه بتنی اپرون قدیم فرودگاه زاهدان(مطالعه موردی)، هفتمین کنفرانس ملی بتن

  عضویت در هیات تحریریه

  1. نشریه مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس
 • مقالات چاپ شده در مجله های ISI

  Microstructural Study and Surface Properties of Concrete Pavements Containing Nanoparticles”

      5-Year Impact Factor: 5.036             Impact Factor (2019): 4.419

      Quartile: Q1                                        SCImago Journal Rank (SJR): 1.491


  “Physical and Chemical Effects of Siliceous Particles at Nano, Micro, and Macro Scales on Properties of Self-Consolidating Mortar Overlays.”

      Journal: Construction and Building Materials, Volume 189, 20 November 2018, Pages 1140-1154.

      5-Year Impact Factor: 5.036             Impact Factor (2019): 4.419

      Quartile: Q1                                        SCImago Journal Rank (SJR): 1.491


  “Effects of Spraying Various Nanoparticles at Early Ages on Improving Surface Characteristics of Concrete Pavements.”

     Journal: International Journal of Civil Engineering, Volume 17, 20 February 2019, Pages 1455–1468.

     5-Year Impact Factor: 1.377              Impact Factor (2019): 1.446

     Quartile: Q2                                         SCImago Journal Rank (SJR): 0.41


  “Evaluating Mechanism of Capillary Pore Pressure and Tensile Strength in Fresh Concrete Including Various Types of Mineral Admixtures under Plastic Shrinkage” 

       Journal: Concrete Research, Volume 10, 20 may 2017, Pages 5-16. (In Farsi)


  “Investigating the Effect of the Capillary Pore Pressure on Plastic Shrinkage of Concrete Mixtures Containing Silica Fume and Metakaolin and Its Relation with Early-Age Tensile Strength.”

       Journal: New Approaches in Civil Engineering, ISSN PRINT:2588-6886, September 2019. (In Farsi)


 • مقالات چاپ شده درمجله های علمی پژوهشی

  ارزیابی مکانیزم فشار منافذ مویینه و مقاومت کششی مخلوط های بتنی تازه حاوی انواع افزودنی های معدنی تحت جمع شدگی خمیری،  مجله علمی-پژوهشی تحقیقات بتن دانشگاه گیلان،  شماره اول سال دهم ،  بهار و تابستان 1396

  Investigating the Effect of the Capillary Pore Pressure on Plastic Shrinkage of Concrete Mixtures Containing Silica Fume and Metakaolin and Its Relation with Early-Age Tensile Strength, Journal of New Approaches in Civil Engineering, ISSN PRINT: 2588-6886, ISSN ONLINE: 2588-7122,2019

برو بالا