موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
سید روح الله معافی مدنی

سید روح الله معافی مدنی

 • educationمدرک : دکترا
 • positionمرتبه دانشگاهی : استادیار
 • facultyگروه : فنی مهندسی
 • emailپست الکترونیک : r.moafimadani@gmail.com

 • سوابق تحصیلی

  مقطح تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
  کارشناسی 1381 عمران گیلان
  کارشناسی ارشد 1383 راه و ترابری تربیت مدرس
  دکترا 1395 راه و ترابری پیام نور
 • فعالیت های علمی و اجرایی

  1. مدیر مطالعات -مهندسین مشاور فرارهساز - ایران-تهران - 1389/11/01 تاکنون
  2. استاد مدعو - دانشگاه آزاد واحد ملارد-شهریار - ایران-ملارد - 1391/11/01 تاکنون

  زمینه های تدریس

  1. دانشگاه آزاد واحد ملارد - 1391 الی 1396
  2. دانشگاه آزاد واحد شهریار - 1391 الی 1398
  3. دانشگاه پیام نور - 1391 الی 1394
  4. دانشگاه پویش - 1396 الی 1397
 • همایش ها و کنفرانس ها

  1. سیدروح اله معافی مدنی، علی عاملی، جلوگیری از خرابی زیرساختار راه با اجرای قانون سنجش وزن وسايل نقليه تجاری (مجله علمی-ترویجی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بهار 84)
  2. کامران رحیم اف، سیدروح اله معافی مدنی، علی نصراله تبار، «تحليل و ارزیابی روش‌های مختلف تعیین سطح سرویس برای انواع مدها ي حمل ونقل شهري (خودروی شخصی، حمل و نقل عمومی، دوچرخه‌سوارها و عابرین پیاده )»، کنفرانس ملی عمران، بابل، 1393
  3. سعید حسامی، سیدروح اله معافی مدنی ، «استفاده از انرژی سطحی برای ارزیابی و انتخاب مصالح مخلوط آسفالتی» کنفرانس ملی عمران، بابل، 1393
  4. سعید حسامی، سیدروح اله معافی مدنی، «ارزیابی خستگی مخلوط های آسفالتی بر اساس تئوری انرژی تلف شده»، کنفرانس ملی عمران، بابل، 1393
  5. سید کمال اردهالی زاده، علی پایدار، سیدروح اله معافی مدنی، «بررسی تاثیر مقاومت لغزندگی روسازی های سنگفرش شده در خیابان های شهری ( مطالعه موردی خیابان 17 شهریور تهران)»، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، سال 1395
  6. سیدروح اله معافی مدنی، علی عاملی، مهدی صمیمی، «مطالعه آزمایشگاهی مقاومت لغزشی رویه های بتنی» سومین همایش قیر و آسفالت، تبریز، 1390
 • پایان نامه ها

  1. معافی مدنی، سیدروح اله، « ارزیابی اثر بافت سنگدانه و رویه در مقاومت لغزشی جاده»، کارشناسی ارشد، نربیت مدرس، ایران، 1383.
  2. معافی مدنی، سیدروح اله، « تحلیل رفتار خستگی مخلوط های آسفالتی گرم»، دکتری، پیام نور، ایران، 1395.
 • طرح های تحقیقاتی

  1- خاوندی علیرضا، جایروند کوروش ، نصراله تبار علی ، معافی مدنی سیدروح اله، « تجدیدنظر آیین نامه طرح هندسی راه ها(نشریه 161 قدیم و 415 جدید)»، تهران، 1391

  2- فتحیان فرشاد، معافی مدنی سیدروح اله، « تهيه دستورالعمل ايمن سازي گلوگاه هاي كشور (ايستگاه هاي عوارضي، پليس راه و ايست و بازرسي)»، پژوهشکده حمل و نقل، تهران، 1383.

 • کتاب ها

  محمد عابدینی، سجاد رضایی، سیدروح اله معافی مدنی، روش های اپیدمیولوژیک در حوادث ترافیک، ویرایش اول، دانشگاه آزاد واحد بیرجند،1393

  Singh Bhawani• ، تونلسازی در زمینهای سست، شمس نوبخت، الهه قاسمی، سیدروح اله معافی مدنی، علینصراله تبار، جلد 3، ویرایش اول، نشر آوا، 1393

 • مقاله های علمی

  Moafimadani. SR. , Hesami. S. and Rahimov. K.,” Fatigue Evaluation in Hot and Warm mix asphalts Based on  Dissipated Energy”.   Journal of Rehabilitation in Civil Engineering , 2016.

  • Moafimadani. SR. , Rahimov. K. and Hesami. S.,” The effect of warm additive on the properties and behavior of an asphalt binder “, Petroleum Science and Technology, 34:19, 1654-1662, Oct 2016.

  • Daryoush Yousefi Kebria, S. Rohalah Moafimadani & Yaser Goli. ,” Laboratory investigation of the effect of crumb rubber on the characteristics and rheological behavior of asphalt binder”, Road Materials and Pavement Design, May 2015

  • M.R. Keymanesh, A. Nsrollahtabar.A, R.Moafi.M, B.Naderi. , “Identification and management black spots case study of haraz road” , Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST), Issue 15(4) [Supplementary Part V], pp. 780-785, September 2014,

  • Mohammad Abedini, S. Rohalah Moafimadani and Sajad Rezaei,“Finite Element Simulation of Simulation of Bituminous Adhesive Asphalt Mixture “, International Journal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 11, pp. 10386-10391, November, 2014.

  • سید کمال اردهالی زاده، علی پایدار، سیدروح اله معافی مدنی، «بررسی تاثیر وضعیت روسازی و عملیات نگهداری بر تصادفات راه های برون شهری (مطالعه موردی راه های استان تهران)»، پژوهشنامه حمل و نقل، تهران، سال 1396

  • ابوالفضل حسنی، جواد سوداگری، سیدروح اله معافی مدنی، «تعیین مقاومت لغزشی رویه های آسفالتی متخلخل، استخوانبندی سنگدانهای و بتن آسفالتی»، مجله علمی-پژوهشی پژوهشكده حمل ونقل، شماره 4، صفحات 237- 243، 1384

  • ابوالفضل حسنی، جواد سوداگری، سیدروح اله معافی مدنی، «تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشي رويه هاي بتني» ، مجله علمی-پژوهشی پژوهشكده حمل ونقل، شماره 4، صفحات 259- 264، 1385

برو بالا