موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ( کاردانی – کارشناسی)

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ( کاردانی – کارشناسی)

۱۴۰۲/۱۱/۱۲

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

روز رشته تاریخ ساعت
یکشنبه روان شناسی- مشاوره  (ورودی ۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲) ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۲۴ – ۸
دوشنبه نقشه برداری-عمران – معماری  (ورودی ۹۹-۱۴۰۰—۱۴۰۱-۱۴۰۲) ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۲۴ – ۸
سه شنبه آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان انگلیسی- مدیریت بازرگانی- حسابداری  (ورودی ۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۲۴ – ۸
چهارشنبه علوم ورزشی – مهندسی پزشکی  – کامپیوتر  (ورودی ۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۲۴ – ۸

زمان حذف و اضافه روزهای ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴- ۱۱/۲۵/ ۱۴۰۲  – ۱۴۰۲/۱۱/۲۶  می باشد.

  • کلاس های عملی بعد از تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردند.
  • غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند.

دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند اتنخاب واحد بعمل نخواهد آمد.

  • کلاس های عملی بعد از تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردند.
  • غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند.
  • دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند اتنخاب واحد بعمل نخواهد آمد.

برو بالا