موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
جداول شهریه نیمسال اول  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

جداول شهریه نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۲۴
جداول شهریه نیمسال اول  ۱۴۰۲-۱۴۰۱
شهریه ثابت دوره کارشناسی ارشدسال ۱۴۰۱شهریه ثابت دوره کارشناسی ارشدسال ۱۴۰۱
علوم انسانی۲۱,۲۴۱,۸۲۷علوم انسانی۲۱,۲۴۱,۸۲۷
فنی و مهندسی۲۳,۵۶۳,۱۳۷فنی و مهندسی۲۳,۵۶۳,۱۳۷
زبان انگلیسی۲۳,۵۶۳,۱۳۷زبان انگلیسی۲۳,۵۶۳,۱۳۷

 

 

شهریه متغیر کارشناسی و کاردانی فنی و مهندسی
سال ورودعمومیپایهتخصصیاختیارینظری -عملیپیش دانشگاهیکارورزی و پروژهپایان نامهآزمایشگاه و کارگاه (یک واحد)
نظریعملینظریعملینظریعملینظریعملینظریعملینظریعملینظریعملی
۱۴۰۱۶۰۵,۵۶۱۱,۸۱۶,۶۸۲۹۰۸,۳۴۲۱,۸۱۶,۶۸۲۱,۱۱۰,۱۹۳۲,۷۲۵,۰۱۹۱,۱۱۰,۱۹۳۱,۸۱۶,۶۸۲۱,۱۱۰,۱۹۳۱,۱۱۰,۱۹۳۹۰۸,۳۴۲۱,۸۱۶,۶۸۲۲,۵۲۳,۱۶۸۱,۱۱۰,۱۹۳۲,۷۲۵,۰۲۱۱,۸۱۶,۶۸۱

 

شهریه متغیر کارشناسی و کاردانی علوم انسانی
سال ورودعمومیپایهتخصصیاختیارینظری -عملیپیش دانشگاهیکارورزی و پروژهپایان نامهآزمایشگاه و کارگاه (یک واحد)
نظریعملینظریعملینظریعملینظریعملینظریعملینظریعملینظریعملی
۱۴۰۱۶۰۵,۵۶۱۱,۸۱۶,۶۸۲۹۰۸,۳۴۲۱,۵۱۳,۹۰۰۹۵۸,۸۰۳۲,۲۷۰,۸۵۲۹۵۸,۸۰۳۱,۵۱۳,۹۰۰۹۵۸,۸۰۳۹۵۸,۸۰۳۹۰۸,۳۴۲۱,۵۱۳,۹۰۰۲,۵۲۳,۱۶۸۹۵۷,۵۵۴۲,۲۷۰,۸۵۲۱,۵۱۳,۹۰۰

 

شهریه متغیر کارشناسی و کاردانی زبان انگلیسی
سال ورودعمومیپایهتخصصیاختیارینظری -عملیپیش دانشگاهیکارورزی و پروژهپایان نامهآزمایشگاه و کارگاه (یک واحد)
نظریعملینظریعملینظریعملینظریعملینظریعملینظریعملینظریعملی
۱۴۰۱۶۰۵,۵۶۱۱,۸۱۶,۶۸۲۹۰۸,۳۴۲۱,۸۱۶,۶۸۲۱,۱۱۰,۱۹۳۲,۷۲۵,۰۲۱۱,۱۱۰,۱۹۳۱,۸۱۶,۶۸۲۱,۱۱۰,۱۹۳۱,۱۱۰,۱۹۳۹۰۸,۳۴۲۱,۸۱۶,۶۸۲۲,۵۲۳,۱۶۸۱,۱۱۰,۱۹۳۲,۷۲۵,۰۲۱۱,۸۱۶,۶۸۲

 

 

شهریه متغیر کارشناسی ارشد
سال ورودگروه رشتههرواحد نظریهرواحد عملیپایان نامه
واحد نظریواحد عملی
۱۴۰۱علوم انسانی۳,۷۷۲,۱۳۳۵,۶۵۸,۱۹۹۱۱,۶۰۶,۰۱۵۱۴,۶۷۴,۷۱۸
فنی و مهندسی۴,۳۵۲,۴۶۴۶,۵۲۸,۶۹۹۱۱,۶۰۶,۰۱۵۱۴,۶۷۴,۷۱۸
زبان انگلیسی۴,۳۵۲,۴۶۳۶,۵۲۸,۶۹۸۱۱,۶۰۶,۰۱۵۱۴,۶۷۴,۷۱۹

 

INSTAGRAM       |        Telegram


برو بالا