موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
جداول شهریه نیمسال اول  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

جداول شهریه نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۲۴
جداول شهریه نیمسال اول  ۱۴۰۲-۱۴۰۱
شهریه ثابت دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ شهریه ثابت دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱
علوم انسانی ۲۱,۲۴۱,۸۲۷ علوم انسانی ۲۱,۲۴۱,۸۲۷
فنی و مهندسی ۲۳,۵۶۳,۱۳۷ فنی و مهندسی ۲۳,۵۶۳,۱۳۷
زبان انگلیسی ۲۳,۵۶۳,۱۳۷ زبان انگلیسی ۲۳,۵۶۳,۱۳۷

 

 

شهریه متغیر کارشناسی و کاردانی فنی و مهندسی
سال ورود عمومی پایه تخصصی اختیاری نظری -عملی پیش دانشگاهی کارورزی و پروژه پایان نامه آزمایشگاه و کارگاه (یک واحد)
نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی
۱۴۰۱ ۶۰۵,۵۶۱ ۱,۸۱۶,۶۸۲ ۹۰۸,۳۴۲ ۱,۸۱۶,۶۸۲ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۲,۷۲۵,۰۱۹ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۱,۸۱۶,۶۸۲ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۹۰۸,۳۴۲ ۱,۸۱۶,۶۸۲ ۲,۵۲۳,۱۶۸ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۲,۷۲۵,۰۲۱ ۱,۸۱۶,۶۸۱

 

شهریه متغیر کارشناسی و کاردانی علوم انسانی
سال ورود عمومی پایه تخصصی اختیاری نظری -عملی پیش دانشگاهی کارورزی و پروژه پایان نامه آزمایشگاه و کارگاه (یک واحد)
نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی
۱۴۰۱ ۶۰۵,۵۶۱ ۱,۸۱۶,۶۸۲ ۹۰۸,۳۴۲ ۱,۵۱۳,۹۰۰ ۹۵۸,۸۰۳ ۲,۲۷۰,۸۵۲ ۹۵۸,۸۰۳ ۱,۵۱۳,۹۰۰ ۹۵۸,۸۰۳ ۹۵۸,۸۰۳ ۹۰۸,۳۴۲ ۱,۵۱۳,۹۰۰ ۲,۵۲۳,۱۶۸ ۹۵۷,۵۵۴ ۲,۲۷۰,۸۵۲ ۱,۵۱۳,۹۰۰

 

شهریه متغیر کارشناسی و کاردانی زبان انگلیسی
سال ورود عمومی پایه تخصصی اختیاری نظری -عملی پیش دانشگاهی کارورزی و پروژه پایان نامه آزمایشگاه و کارگاه (یک واحد)
نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی نظری عملی
۱۴۰۱ ۶۰۵,۵۶۱ ۱,۸۱۶,۶۸۲ ۹۰۸,۳۴۲ ۱,۸۱۶,۶۸۲ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۲,۷۲۵,۰۲۱ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۱,۸۱۶,۶۸۲ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۹۰۸,۳۴۲ ۱,۸۱۶,۶۸۲ ۲,۵۲۳,۱۶۸ ۱,۱۱۰,۱۹۳ ۲,۷۲۵,۰۲۱ ۱,۸۱۶,۶۸۲

 

 

شهریه متغیر کارشناسی ارشد
سال ورود گروه رشته هرواحد نظری هرواحد عملی پایان نامه
واحد نظری واحد عملی
۱۴۰۱ علوم انسانی ۳,۷۷۲,۱۳۳ ۵,۶۵۸,۱۹۹ ۱۱,۶۰۶,۰۱۵ ۱۴,۶۷۴,۷۱۸
فنی و مهندسی ۴,۳۵۲,۴۶۴ ۶,۵۲۸,۶۹۹ ۱۱,۶۰۶,۰۱۵ ۱۴,۶۷۴,۷۱۸
زبان انگلیسی ۴,۳۵۲,۴۶۳ ۶,۵۲۸,۶۹۸ ۱۱,۶۰۶,۰۱۵ ۱۴,۶۷۴,۷۱۹

 

INSTAGRAM       |        Telegram


برو بالا