موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
تکمیل پرونده دانشجویان کارشناسی ارشد

تکمیل پرونده دانشجویان کارشناسی ارشد

تکمیل پرونده پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۰

 

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۰ می رساند:

جهت تشکیل و تکمیل پرونده پژوهشی خود در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۰، ۲۱ و ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ به کارشناس رشته مربوطه مراجعه نمایند و نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

بدیهی است عدم تکمیل پرونده در تاریخ های مقرر متوجه دانشجو بوده و مسئولیتی بر عهده موسسه آموزش عالی رامسر نمی باشد.

 

واحد آموزش موسسه آموزش عالی رحمان


برو بالا