موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۴۰۰/۱۲/۰۹

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو:

نازنین نیک خواه

رشته روانشناسی عمومی

استاد راهنما: دکتر سیروس صالحی

استاد مشاور:دکترمعصومه ملکی پیربازاری

استاد داور: دکتر فاطمه عشورنژاد

چهار شنبه  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

ساعت : ۱۳:۰۰

ورود به جلسه دفاع:

سامانه آموزش مجازی موسسه

به نشانی: lms.rahman.ac.ir

جهت شرکت در جلسه دفاع؛

با شماره تلفن ذیل تماس بگیرید:

۰۱۱۵۵۲۳۰۵۱۱-۱۳ داخلی ۱۱۴

سرکارخانم نجفی( مدیر پژوهش)


برو بالا