موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
جدول شهریه

جدول شهریه

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

جدول شهریه ثابت و متغیر ۱۴۰۰-۱۴۰۱

مقطع رشته شهریه ثابت شهریه متغییر جمع شهریه تعداد واحد
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ۱۵,۸۲۵,۴۲۸ ۲۵,۱۴۷,۵۵۹ ۴۰,۹۷۲,۹۸۷ ۹
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ۱۵,۸۲۵,۴۲۸ ۲۳,۷۵۰,۴۷۱ ۳۹,۵۷۵,۸۹۹ ۸
کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت ۱۵,۸۲۵,۴۲۸ ۲۳,۷۵۰,۴۷۱ ۳۹,۵۷۵,۸۹۹ ۸
کارشناسی ارشد عمران(کلیه گرایشها) ۱۷,۵۴۴,۹۱۷ ۳۸,۶۸۸,۵۷۷ ۵۶,۲۳۳,۴۹۴ ۱۲
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی ۱۵,۸۲۵,۴۲۸ ۲۲,۳۵۳,۳۸۶ ۳۸,۱۷۸,۸۱۴ ۸
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی ۱۷,۵۴۴,۹۱۷ ۳۲,۲۴۰,۴۸۱ ۴۹,۷۸۵,۳۹۸ ۱۰
کارشناسی مهندسی عمران ۱۲,۱۲۴,۷۸۱ ۱۲,۰۳۶,۴۴۸ ۲۴,۱۶۱,۲۲۹ ۱۷
کارشناسی مهندسی معماری ۱۲,۱۲۴,۷۸۱ ۱۷,۵۶۸,۷۲۶ ۲۹,۶۹۳,۵۰۷ ۱۷
کارشناسی روان شناسی ۹,۶۹۵,۰۶۴ ۹,۴۱۹,۸۳۲ ۱۹,۱۱۴,۸۹۶ ۱۷
کارشناسی علوم ورزشی ۹,۶۹۵,۰۶۴ ۱۰,۳۹۱,۷۱۶ ۲۰,۰۸۶,۷۸۰ ۱۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر ۱۲,۱۲۴,۷۸۱ ۱۲,۱۱۱,۲۱۱ ۲۴,۲۳۵,۹۹۲ ۱۶
کارشناسی مهندسی پزشکی ۱۲,۱۲۴,۷۸۱ ۱۴,۲۰۴,۵۰۳ ۲۶,۳۲۹,۲۸۴ ۱۹
کارشناسی مدیریت بازرگانی ۹,۶۹۵,۰۶۴ ۱۰,۳۹۱,۷۱۶ ۲۰,۰۸۶,۷۸۰ ۱۵
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ۱۰,۴۴۲,۶۷۱ ۱۱,۹۶۱,۶۸۷ ۲۲,۴۰۴,۳۵۸ ۱۷

 


برو بالا