موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
جدول شهریه

جدول شهریه

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

جدول شهریه ثابت و متغیر ۱۴۰۰-۱۴۰۱

مقطعرشتهشهریه ثابتشهریه متغییرجمع شهریهتعداد واحد
کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی۱۵,۸۲۵,۴۲۸۲۵,۱۴۷,۵۵۹۴۰,۹۷۲,۹۸۷۹
کارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی۱۵,۸۲۵,۴۲۸۲۳,۷۵۰,۴۷۱۳۹,۵۷۵,۸۹۹۸
کارشناسی ارشدروانشناسی شخصیت۱۵,۸۲۵,۴۲۸۲۳,۷۵۰,۴۷۱۳۹,۵۷۵,۸۹۹۸
کارشناسی ارشدعمران(کلیه گرایشها)۱۷,۵۴۴,۹۱۷۳۸,۶۸۸,۵۷۷۵۶,۲۳۳,۴۹۴۱۲
کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی -بازاریابی۱۵,۸۲۵,۴۲۸۲۲,۳۵۳,۳۸۶۳۸,۱۷۸,۸۱۴۸
کارشناسی ارشدمترجمی زبان انگلیسی۱۷,۵۴۴,۹۱۷۳۲,۲۴۰,۴۸۱۴۹,۷۸۵,۳۹۸۱۰
کارشناسیمهندسی عمران۱۲,۱۲۴,۷۸۱۱۲,۰۳۶,۴۴۸۲۴,۱۶۱,۲۲۹۱۷
کارشناسیمهندسی معماری۱۲,۱۲۴,۷۸۱۱۷,۵۶۸,۷۲۶۲۹,۶۹۳,۵۰۷۱۷
کارشناسیروان شناسی۹,۶۹۵,۰۶۴۹,۴۱۹,۸۳۲۱۹,۱۱۴,۸۹۶۱۷
کارشناسیعلوم ورزشی۹,۶۹۵,۰۶۴۱۰,۳۹۱,۷۱۶۲۰,۰۸۶,۷۸۰۱۶
کارشناسیمهندسی کامپیوتر۱۲,۱۲۴,۷۸۱۱۲,۱۱۱,۲۱۱۲۴,۲۳۵,۹۹۲۱۶
کارشناسیمهندسی پزشکی۱۲,۱۲۴,۷۸۱۱۴,۲۰۴,۵۰۳۲۶,۳۲۹,۲۸۴۱۹
کارشناسیمدیریت بازرگانی۹,۶۹۵,۰۶۴۱۰,۳۹۱,۷۱۶۲۰,۰۸۶,۷۸۰۱۵
کارشناسیمترجمی زبان انگلیسی۱۰,۴۴۲,۶۷۱۱۱,۹۶۱,۶۸۷۲۲,۴۰۴,۳۵۸۱۷

 


برو بالا