موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • مرکز بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین
  • مرکز بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین
  • مرکز بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین
  • مرکز بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین
  • مرکز بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین
  • مرکز بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین
  • مرکز بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین
  • مرکز بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین

مرکز بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین

۱۴۰۲/۰۷/۲۵
در راستای توسعه فعالیتهای مرکز بین‌الملل، مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، میزبان بازدیدکنندگان از کشور چین بود. در بازدید از فضای دانشگاه، دکتر سحر علیان، معاونت پژوهش و فناوری ضمن معرفی توانمندی‌های دانشگاه به امکان انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترک با مرکز بین‌الملل پرداخت که مورد توافق طرفین قرار گرفت.
برو بالا