موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

گردشگری خلاق و ابعاد آن

۱۴۰۰/۰۵/۱۴

سخنران: دکتر روشن بابایی ؛
دکترای جغرافیا و گردشگری ،هیات علمی دانشگاه گیلان
مدیر مرکز گردشگری خلاق ایران، عضو کمیته گردشگری خلاق اتاق بازرگانی ایران
نویسنده اولین کتاب گردشگری خلاق در ایران

میزبان: دکتر سید عباس ابراهیمی؛ عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا