موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر
 • جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر

جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

جلسه امضای تفاهم نامه فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر با دانشگاه رحمان رامسر

 

موضوع تفاهم نامه:

فعالیت های فرهنگی ، هنری ، آموزشی و پژوهشی بین هنرمندان انجمن های فرهنگی و هنری و دانشگاه

برو بالا