موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
عضویت در اتحادیه دانشگاه ها

عضویت در اتحادیه دانشگاه ها

۱۴۰۲/۰۱/۱۵

موسسه آموزش عالی زحمان رامسر موفق به دریافت پروانه عضویت در اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی ایران گردید

در اجرای ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب هیات محترم وزیران، پروانه تاسیس و فعالیت سازمان غیردولتی “اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی” در زمینه فعالیت آموزش عالی صادر و به استناد مصوبه دئیست و دهمین جلسه شورای مرکزی با عضویت دانشگاه / موسسه با مشخصات ذیل موافقت گردید.

 

موسسه آموزش عالی زحمان          شماره ثبت: ۱۲۸         شهر: رامسر         استان: مازندران

برو بالا