موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

شفقت ورزی به خود

گفتگو با دکتر علی صاحبی دكترای روانشناسی بالينی از دانشگاه سيدنی به میزبانی سركار خانم دكتر معصومه ملكی پيربازاری دکترای روانشناسی عمومی، عضو هيات علمی گروه روانشناسی دانشگاه رحمان رامسر از مجموعه لایوهای تبادل دانش گروه روانشناسی دانشگاه رحمان رامسر

برو بالا