موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت
 • بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت

بازدید علمی دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رحمان رامسر از بیمارستان شفا رشت

۱۴۰۲/۰۳/۲۷

بازدید علمی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه روانشناسی و مشاوره با همراهی دکتر معصومه ملکی پیربازاری عضو هیئت علمی دانشگاه رحمان از بیمارستان روانپزشکی شفا رشت

این بازدید علمی به همت انجمن علمی روانشناسی روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه روانشناسی و عضو هیئت علمی این گروه دکتر معصومه ملکی پیربازاری از بیمارستان روانپزشکی شفا رشت انجام شد.

در این بازدید دانشجویان از بخش‌های زنان، مردان، نوجوانان، کاردرمانی و… بیمارستان دیدار به عمل آوردند و به صورت عملی با نحوه مصاحبه تخصصی با بیماران و روش‌های مختلف درمان روانپزشکی آشنا شدند.

برو بالا