موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

تحلیل تصادفات جاد ه ای با تاکید بر خصوصیات محیط و جاده در سیستم اطلاعات مکانی

۱۴۰۰/۰۶/۰۱

این مقاله به تحلیل توزیع مکانی و احتمال وقوع تصادفات جاده ای  و عوامل موثر بر آنها بویژه دو عامل محیط و جاده در سیستم اطلاعات جغرافیایی میپردازد. منطقه مورد مطالعه محور کرج - کندوان از محورهای کوهستانی ارتباطی تهران -شمال میباشد. با استفاده از روش سلسله مراتبی درخت تصمیم گیری این پژوهش در چند مرحله انجام گرفت. در مرحله اول منابع موجود مطالعه و نقاط تصادف جمع آوری شدند. در مرحله دوم اصلاح نقاط صورت پذیرفت و نقاط نسبت به مبدا جمع آوری اطلاعات توجیه و به صورت کیلومتر پیاده سازی شدند. در مرحله سوم  اطلاعات مربوط به شیب جاده، درجه انحنل، نقاط تقاطع، درصد تراکم، اقلیم و کاربری اطراف منطقه مورد مطالعه جمع آوری و سپس لایه ­های اطلاعاتی ایجاد، آماده سازی و استاندارد گردید. در مرحله بعد، لایه های استاندارد شده توسط مدل درخت تصمیم و درخت تصمیم وزن دار پردازش و ترسیم گردید. سپس با تلفیق لایه ها نقشه احتمال وقوع تصادف در محدوده مطالعاتی تهیه شد. نتایج مطالعات نشان داد که مهمترین عامل موثر در وقوع تصادف با توجه به تحلیل انجام شده، متغیر انحنا میباشد و متغیرهای  تقاطع، اقلیم، تراکم و شیب در اولویتهای بعدی قرار دارند.


تاریخ انتشار مقاله : 1399
برو بالا